توتیای چشم

اکـت وطـن بچـشـم بود،تـوتـیــای من
نـامـت هـمـیشـه بـاد بـه ذکـرودعای من
چهل سال شد،که بگـشتی پایمـال خصم
خـواهــم عـدوی تـو،به قـهـر خدای من

بـالـغ به سـه دهـه،کـه شـدم دورازبرت
ای مـأمــن عـزیـــزمـن واولــیـــای من
تا آنزمان که روح من ازتن شـود جــدا
روزو شبم بفکـرتـو،ای جـانـفــزای من
ازدست خلق وپرچم وجمعی وطنفروش
کـردنـد تـرک مُلک،بـسـی همنـوای من
هــرروزانــتــحــاربـود یا کـه اانفـجـــار
زان رو وطــن شـده است، کربـلای من
از نــوکــران اجـنـبـی وجـمـع نـاخـلـــف
گـردیـده کـشـورم، چـو سـقـرازبرای من
یـارب! بـحـق جمـلـهءخـاصّـان درگـه ات
کـن"حیـدری"خـلاص ازایـن ابـتــلای من

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری
۱۲،۲،۲۰۱۸،سدنی،آسترالیا
ابتلاء- دربلا افتادن، دچار شدن،گرفتاری ورنج وسختی
فرهنگ فارسی عمید


اخبار روز

05 حمل 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان