گلشن د یدار

                     از خیـا ل آن لبـا ن بـا ده نوش
د ل چوجام باده می آید بجوش
                           پرفشا نــی هـــا ی انداز بلنــد
                          نا زمی بارد وبانگ نوش نوش

از هجـوم پرتو گلبرگ حسن
برگ کل آ ئینه سا زبرودوش
                          گلشـن د یـدار الفـت مشــربا ن
                         بردل الفت پرست بانگ چاوش
صا فــی د ل را زیا رتگاه نـا ز
آورد پرشوق درجوش وخروش
                       بوی گل آهنگ مرغ دارد، صلا
                       گوشۀ عزلت کجا وهای وهوش
ای زخـود بیگا نۀ روشن گهر
غم مخوربیهوده باده ها بنوش
                         گوشه گیروسعت پندارچیست ؟
                         نشنوی حــرفی زپیغام سروش
خیـز وسیـر د امـن گلـزار گیر
نوبها پرفشان بین شکل وروش
                       ازهجـــوم کلـفـت د ل نا له چنــد
                       ظرف دل گیرپرتوی ازماه دوش 
نـورعـا لمتا ب د ل درجلــوه است 
رنگها پرها شکست زان برودوش
                        خیــزای الفت پـرست حسن یا ر
                       جمع کن باچنـد قدح افکا روهوش
ای سلحشـورا قــا متــگاه عشق
ازبهارعمر برگیر فیض روش
                       چند د رتک راه اوهـا م غطه ور
                       شاهــراه زند گی است پر نقــوش
د رسفاهت گستری خا ن علــوم
غـرق با دا، توخرد کمترفروش 
                       زاهد وکفرنهان وما وضحاک لبان
                       جا م یا قــوت روان وبا نگ نوش
از حیـا تاچنـد کشید ن د رد وهــم
درشکست این طلسم پیوسط کوش
                          ازخــرافـات فقـیها ن رو بگیــر
                        با فضول اخوانی ها کمتربجوش
راه نیکمــردان عشق را پیشه کن
پی سپربا ش باهمه مردی وتوش
                        تا بچنــد د لِِ گداختـه د ر سبوت
                       درخرابا ت شوپنـد حریفان نیوش
             انقلاب شهرآ شوب است بهــا ر
             با رغــم تا چنــد میداری بدوش
                              ****
                                **
ضحاک = بسیار خندان
13/دلو/1396
کا بلی