فردیات یا تک بیت ها (که هنوزبه نشرنرسیده)

(۱)
تا که ملت بخواب خرگوش است
حـــال مــردم زبــد بـدتــربـیـنـیــم
 ا.حیدری۱۶،۵،۲۰۱۶،سدنی

هرکه استادش همی جاهل بود
ازکجـا شـاگرد وی عاقـل بود؟
ا.حیدری۵،۶،۲۰۱۶،سدنی
من کجا دوری زیبا وطن من به کجا؟
به همان درد بسوزندکه،مراسوخته اند
ا.حیدری۱۴،۱۲،۲۰۱۶،سدنی
سپاس بی حداززحمت کشیهات
سلامت،زنده باشی،بهـرسالهات
ا.حیدری۹،۱،۱۷،سدنی
گرم وسرد روزگاران،برغریبان بگذرد
نـازونعـمت های فانی،بهرشاهان بگذرد
ا.حیدری۱۵،۲،۲۰۱۷،سدنی
ازآن وقتیکه جانی کابل آمد
شده افغانستان،خونبار خونبار
ا.حیدری۵،۸،۲۰۱۷،سدنی


من کجـا دوری میهن به کجـا ای شیـاد؟
بشوی خانه خراب،چونکه خرابم کردی
ا.حیدری۲۰،۷،۲۰۱۷،سدنی
الهی! تابکی ایـن روز حــال است؟
که درارگ وطن خیلی شغال است
ا.حیدری۱۰،۸،۲۰۱۷،سدنی
خـداونـدا! زلـطف ومهـربانی
بده عیدی که جانی ها نباشند
ا.حیدری۲،۹،۲۰۱۷،سدنی
نامـردی هـم جهـانی دارد
همچو کرزی کسای دارد
ا.حیدری۲۴،۱۰،۲۰۱۷،سدنی
(2)
همه زیـن دهـرفـانی رفـتـنی ایـم
بزودی یا به دیر،یاسخت وآسان
ا.حیدری۲۴،۱۰،۲۰۱۷،سدنی
خائـن ملی ما اشـرف غنی است
نوکر گبرو نصارا،کرزی است
ا.حیدری۲۵،۱۰،۲۰۱۷،سدنی
"فراق بوستان را بلبل افسرده می داند"
غم هجران میهن را،مهاجرگشته میداند
ا.حیدری۱،۱۱،۲۰۱۷،سدنی

برخیزهموطن،توبگیرانتقام خویش
ازآن پلـیـد عـامـل قـتـل وقـتـال هـا
ا.حیدری۵،۱۱،۲۰۱۷،سدنی
چشم کوروگوش کرداردغنی
کی زحال خلق،خبرداردغنی
ا.حیدری۱۲،۱۱،۲۰۱۷،سدنی
تاکرزی وغنی ویزیدان بکشوراست
کـشـتاربیگنـاه  وطن،جشن اتمراست
ا.حیدری۳۱،۱۲،۲۰۱۷،سدنی
به یاد من بخـوانی جان من کتابم را
درآنـزمان که نبیـنی مرا به جزخاکم
ا.حیدری۱،۱،۲۰۱۸،سدنی
مُـلک مـارا هیـچ سـال نـونبـاشـد
تاکه جانی های میهن،گم نگردند
ا.حیدری۲،۱،۲۰۱۸،سدنی
"زپاگرفتـن تابـوت من،مناز رقیب"
رسیدنیست برای توهم چنین روزی
ا.حیدری۱۰،۲،۲۰۱۸،سدنی
زین دهـر بی بقـا همه درحـال رفتنیم
تنها آنکه زندهء جاوید است، خداست
ا.حیدری۱۸،۲،۲۰۱۸،سدنی

تا که پا،از خاک میهن شد برون
دیـده هـا ودل مـا لا مـالِ خــون
ا.حیدری۲۰،۲،۲۰۱۸،سدنی

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری
۲۷،۲،۲۰۱۸،سدنی 
 


اخبار روز

05 حمل 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان