کاغذ تشناب

پیش امریکه و نا تو همگنــا ن
جمعیتی کاغــذ تشنـا ب گشتـه
                             به امریکه فروختنــد مملکت را
                             چوکا رمل خیله خندالقاب گشته

زفرط حرص وآزوثروت ومال
زبسیا رخواهی ها بی آب گشته
                              بوقت چـور چوبحـر پر تلا طم
                             کنون جویچه گک کم آ ب گشته
بوقت چـوربا زی مثــل ثعبــا ن
کنون چون کرمک شبتاب گشته
                             بخــون آن جــوانمـرد سیه روز
                            چوجنرال پاچه ها خضاب گشته
بآ سمان می پریدند همچوعقاب
کنــون ما کیا ن برتراب گشته
                               برای قبض وبسط عین با غین
                              به بد خوری چون جُلاب گشته
بخون غوطه زنند مردم واینها
چو مرغا بی بروی آ ب گشته
                            زپشت قهرما ن این لاش خوران
                            همه نا مـرد ما ن سهرا ب گشته
بـرای کشتـن حـــق وعــدا لت
همه قصا ب همه قصاب گشته
                           نما زچورشا ن برباد خراب است
                            ز بــی آبـــی تیمــم بـا ب گشتــه
همه رحیم،غلام بچه وخوش نا م
به زور خــا رجـی جنـا ب گشته
                              برای د ور با ش اهـــرمـن هـا
                             به جا ن گلبـــد ین شهـا ب گشته
بسوی قصرابیض چون مجاور
دعا خوانا ن این محراب گشته
                              کنــون با دا ر خـریـده نوکـر نو
                             به فکر وذ کر آن اصحاب گشته
گل نو برسرخویش می زند شیخ
و این هــا خا رج ا بـواب گشتـه
                             رقیب ، نه ، اهرمن گشته مقرب
                             جمعیت زا تشش کبـــا ب گشتــه 
بزخم جمعیت ریزد نمک شیخ
از آنروغــرق پیچ وتاب گشته
                               فــریب جلــوۀ نیرنگ خوردند
                              به غنچگـی کنون مجا ب گشته
نشا ط نشــه ئی بنگـا ب رفتــه
کنــون خما ر آن بنگا ب گشته
غـم اند ود است صفا ی با ورشا ن
بـزنگ آ لـوده د ل احبـا ب گشتــه
                              به غوغا میفروختنــد دوغ پرآب
                             مگس دردوغ شا ن غرقاب گشته
به اعما ل نا مۀ جها دی اخوان
چلیپــا نقش بر اعــراب گشتــه 
                             د گــر قــاچــا ق ما رشا لی ندارد
                             به  کولاب رفتن ها خـراب گشته
               سر ا نجــا م رۀ تسلیمــی آغــا ز
              چنین بن بست بی رهیـا ب گشته
                             ****
                              **
دوشنبه 30 دلو
کابلی


اخبار روز

05 حمل 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان