مهد پرستشگاه

      با همه ثروت فقیرهستیم ما
ازغرور مرد می مستیم ما
                      با همه زهر سموم مرگبار
                      ازهجوم ناکسان رستیم ما

زیر پا ی سم ستوران غیر
له شد یم صد پاره بشکستیم ما
                     ازمـدارا ومـروت بیکسیــم
                   ازشقاوتهای خصم رستیم ما
د رتلاش تا رک قلعـۀعشق
پا اگرما ند ما خزید ستیم ما
                    باهزاران آرزوی خاک شده
                    ازامید سرشا روسرمستیم ما
بارها د رخون خودکرد یم شنا
نا امیـد نا گشتــه بجستیم ما
                    نام مـا آلایش صد رنگ دید
                   با همـه رنگبا زیها هستیم ما
اتحا د ما شکستند با رهـا
این شکست هارازسربستیم ما
                  با همه نا گونگی رنگ رنگ
                  چون گل صد َپر یکد ستیم ما
ما زپای آرزوصد گونه خار
با خرد وعقل کشید ستیم ما
                  د رشکست د شمنا ن زورمند
                  ما همه یکد ست وتردستیم ما
باکم ازبیداد دشمن نیست مگر
از خودیها خیلی ها خستیم ما
                ازهزاران چاه دشمن سارمرگ 
                بـا رهـــا وبـا رهــــا رستیـم ما
با زبان وتوش وسا زرنگ خود
د رچنا رستـا ن دهــرهستیم مـا
                   ما زد ین ومشرب وآئین پا ر
                   بــی عد ول ازخویش بگسستیم ما
با هجوم با د توفا ن خیز کین
د شمن گجستــه بشکستیـم ما
                    شا م هـای تیــرۀ نا بخـردان
                   ما به زورخویش بربستیم ما
گرچه ازهم دوربرگ وریشه ایم
ضــد د شمن سخـت پیــوستیم ما
                افعی سرخ ما مای سیه اژدران
               چهل بهاراست دست بد ستیم ما

             ما نیا سودیم درآن خاک گرد می
             این وطـن چون جا ن پرستیم ما
مشت خاک این وطن ناموس ماست
ا ین پیــا م برخصم فــرستیم ما  
                        خاک گشتیم خاک ما بربا درفت 
                        از اصـول خـویش نگـذ شتیم ما 
چون لحا ف قـورمۀ و ِکند خود 
تـوتـه تـوتـه لیـک پیـوستیم مــا 
                       درلجنزارخـرافا ت غـرق غـرق
                       ازغــم اخــوانــی ئــی پستیـم مـا
نیمـۀ ئی اخـوانی وهـا بـی د ون
نیمــۀ ئی امــا م مــریـد ستیم ما
                    نیمۀ ئی خانه پرست وسنگ پرست
                    نیمی خـــرا فــا ت پذ یــر ستیــم ما
نیمۀانگلیس پست وروس پرست
نیمــۀ ئی امــریکه پیـــوستیم ما
                   نیمـۀ ئی هنـد وپرست وچیـن پرست
                   نیمـــۀ ئــی ا یرا ن گــزیـد ستیم مــا
عا ری از ا ینها عموم تـوده ها
حــریت خــواه حــق پرستیم ما
                      تــوده هــا ی مــرد م افغا ن ستان
                      حــق پـرستیم ، حــق پــرستیم مـا
جملگی با هــم براد ر، هم پذ یر
جـا ن وطــن وخلــق پرستیم ما
                     میــوه ئی حیــا ت زشـاخ زند گــی
                     مـا نچیــد ستیـم ، نچیـــد ستیـم مــا
مــا بــرای جــا نثــا ری وطنـا
آفــریـد ستیم ، پـد یـد ستیــم ما
                      رایت آزاد گــی بـا خــون خــویش
                     تـا بـه بـا م عـــرش کشیـد ستیـم ما
گــوهــرنا یا ب لعــل مــرد مـی
ما به خون خویش خرید ستیم ما
                      ای وطن افغــا ن ستــا ن نا زنیـن
                      ازتــوهستیم مــا ا گــر هستیم مــا
               ای وطن مهد پرستشگاه ما
              عا شق توخا د مت هستیم ما
                            ****
                             **
جمعه 27 دلو1396
کابلی


                        


 


اخبار روز

05 حمل 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان