حقیقت وجود

از هزاران درهزاران نطفه یک واحد منم
در میان صد هزارانِ دیگر یک هم تویی


دیگ ارث من ز اجدادِ بسی جوشیده است
قطره ای از چشمه ساران نیاکانم تویی


خون خالص، خون نا خالص همه جعل و فریب
آیت زیبای انسانی منم و هم تویی


ما همه زنجیر هستی را تجسم داده ایم
رنگ و شکل حلقه ها بی معنی اند، آدم تویی


نسل دیگر جوش دیگر دارد و ساز دیگر
نه ابد من زنده ام ، نهِ هم مدام الدم تویی


پوهندوی شیما غفوری
۱۸/۲/۱۳

 

 


اخبار روز

05 حمل 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان