آمد آمد بهار

                              آمد بهــا ر وروی ترا یاد میکنم
دلرابیاد روی خوشت شاد میکنم
                                آمد بهاروبا زچوبلبل بروی شاخ
                                قصری بپا س خاطرت آبادمیکنم

آمد بهاروباززسبزه بروی دشت
فرشی به پیشواز تو بنیاد میکنم
                               آمـد بهــار وآبروان وار صبحگاه
                               وز بهرپا یبوس تو فــریا د میکنم
آمد بهاروهمچوشگوفه بروی شاخ
عطــر پیـا م شــوق تو آزاد میکنم
                               آمد بهار ورطل گران سا قیا بیا ر
                              کزدوش خسته رنج دی آزاد میکنم
آمد بهـار وبا ز بکا بین دخت رز
د ین ود لم فگنــده وبربا د میکنم
                    آمد بهــا روبا ززلطف بهـا رنو
                    شعری بیادروی توانشاد میکنم
                                      *****
                                         **

کابل افغانستان
14/12/63
کابلی


اخبار روز

05 حمل 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان