حلول عید باستانی نوروز خدمت همه هموطنان عزیزمبارک باد

بسمه تعالی

یا مُقلّـب القُلـوبِ وَلابصـــار
یا مُــدَ بـّرَالـلّیــــلِ وَالنّـهـــار
یا مُحَوّل الحــولِ وَالاحـوال
حَوّل حالَنا الی اَحسنِ الحال

ای گـردانـنـدهء دلهـا ودیـده هـا
ای پـد یـد آورنــده شـــب وروز
ای تغییـردهـنـده حـالهـا واحوال
تغییرده حال مارابه بهترین حال

خواهران وبرادران هموطن،درهرجائی این کره زمین که اسپند وار پراگنده ومهاجرویا دردامان مادرغرقه درخون خودهستید،خدمت شما  و آنانیکه ،سال نووعید باستانی نوروزراتجلیل میدارند، حلول این روز
راازصمیم قلب تبریک وتهنیت گفته واین سال را، سال صلح وآرامش
در تمام کره زمین،اخصاً دروطن عزیزما افغانستان ازخالق قادر وتوانا
استدعا دارم. نوروز تان پیروز،هر روز تان نوروز
 با درود فراوان
 پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۲۰،۳،۲۰۱۸،سدنی،آسترالیا


اخبار روز

05 حمل 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان