دوبیتی ها یا رباعیات ( قسمت اول)

آخرسال
سال آخرشد،با انفجارهای مزید
انتحــاری هـا همـه،ازنسـل یزید
هیچ رحمی ندارند برپیـروجـوان
میکُـشـند طـفـلِ صغـیــرومادران

ا.حیدری۲۰،۳،۲۰۱۷،سدنی
جوان با خدا
چهل وَچهارسال قبل،خالق ازلطف مزید
داد مـارا طـفـل خوبی،نـام اوباشـد عـتیق
اوست حـالا یک جـوان،بـا خـداومهـربان
درپنـاه حـق بـا دا!نـورچـشـم مــان عـتیق
ا.حیدری۲۹،۴،۲۰۱۷،سدنی
عیدهمه کس
شودروزی که جمع خائنان را
کشند بالای دار،این جانیان را
پس آنگاه عیدباشد برهمه کس
نباشد هم وغم، پیـرو جوان را
ا.حیدری۲۶،۶،۲۰۱۷،سدنی

اختلاف قوم وجا
تاکه جمع خائنـان است،کشــورمـارا مدیـر
این همه قتل وقتال ها،ملک مارا دائمیست
تاکه خلق ما به فکـرِاختـلافِ قـوم وجاسـت
آسـیـاب دشـمنـان را،آب وافـرریخـتـنـیـست
ا.حیدری۴،۷،۲۰۱۷،سدنی
قاتل صدها هزار
قاتـل صدهاهزارن بی گناه
باز گـشـته به میهن، بی خدا
تـاکـنـد همیـاری جانیِ ارگ
این جنایت کاربی شرم وحیا
ا.حیدری۵،۷،۲۰۱۷،سدنی
دوری میهن
شده عمری که ازمیهن به دورم
نـبـاشـد لحظـهء دردل ســرورم
الــهـی حـــق پـیغـنـبــــروآلــش
زلـطـفـت ده دوباره آن سـرورم
ا.حیدری۳۰،۷،۲۰۱۷،سدنی