شـرم وحیــا

باالهام گرفتن ازشعرمرحوم عشقری با مطلع:
شرم وحیا بدیدهءخرد وکلان  نماند
نورونمک بچهرهء پیروجوان نماند

شـرم وحیـا زجمـع یـزیـدان مـان برفت
بـاغصب ارگ زوطن،امن وامان برفت

ازدست خائنـانِ بکـشـور، درایـن زمـان
آن احتـرام به مـادرمـیـهـن ،عیـان برفت
گـشـت وگـزارومیـله به هـرگوشهء وطن
ازدست دشمنـان وطن، این زمـان بـرفت
 آن قـلـب بی ریـأ وپُـرازحُـب خـاک مــان
بودست ودیعـهء که به آخـر،چسـان برفت
نیکان ونخبه گـان، همه هجرت نموده اند
شد کشورم خراب وهمان عزّوشأن برفت
ازجــورروزگــارو زجـمـعِ وطـنـفــروش
آزادی وطــن،چــوتــیـــرازکـمـــان برفت
از دســت نـاکـســان وغــلامــان اجـنـبـی
آن اخـتـیـارمُلک،همه ازدست مـان برفت

نـوکـر گـشـته ایـم وزبخـت نگـون مان
آن غـیـرت وشهـامت افغـانیـان  برفت
گـشـته خائنـان بوطن،صاحب اقـتـــدار
فـرقـی میان عالـم وهم جـاهـلان برفت
دزدان حـرفـوی، همه جا شد پولیس ما
شرم وحراسِ رشوه ستانی،عیان برفت
قـتـل وقـتـالِ مـردم مظـلـوم وبـی گـنـاه
ترس ازخـدا وبنـده وازآن جهــان برفت
ای دوسـتـان وحُـبِ وطـن چـارهء کـنـیـم
چــون مــادرشکـسـته دلِ،پیـرمـان برفت
بـالـغ به سه دهـه، که شـدی دورازوطـن
صدحیف"حیدری"که جوانی چنان برفت

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری
 ۳،۴،۲۰۱۸،سدنی،آسترالیا
 

همبستگی
 بـاهـمـی واتـفــاق،هـمـبـسـتـگـــی 
بـاشـد امـروز،لازمـه بـرزنـدگــی
همچــوپنـج پنجه اگـر باهـم شـویم
می نخواهیم رفت سوی برده گی
.......
ای دریغا آنزمان کزهم جدا
گشته باشیم،میکنیم خودرا فنأ
بهتـراست باشیـم،با هم متفـق
چنگ زنیم باهم،ریسمان خدا
......
دروطن دیدیـم،ازجنگ ونـفــاق
شـدخـرابه،کـشورمـا ازشِــقــاق
دورازمـیهــن،درایـن آواره گـی
بــاهـمــی،هـمبـسـتگـی واتـفــاق
......
"حیدری"دست بلند نزد خدا
دارد دائم این دعارا بی ریأ
کی خـداونـد کریم ومهربان
شوخودت مارابراهت رهنما
پوهنوال داکتر اسدالله حیدری
۱۶،۳،۲۰۱۸،سدنی

 

 


اخبار روز

05 حمل 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان