میهن زیبای ما غرقه درخون شد

الا ای هموطن مظلوم،میهن  زیبای ما
غرقه درخون شد
زدست جانیان،این ناکسان،این نوکران
بیگانگان،

زدست کرزی بی دین،حامی طالبان،
دشمنان علم ودشمنان
انسان
میهن زیبای ما غرقه در خون شد
غنی پست وجانی
با یاران داعشی اش،
بکُشتند هزاران جوان را،مردان و
زنان را،
سالخوردگان را،اطفال معصوم را
بیگناهان را،
روزه داران را و
نماز گزاران را
میهن زیبای ما غرقه درخون شد
الا ای هموطن
تا کی ؟
بزیر ظلم این طاغوتیان وناخلف
اولاد این کشور
چه ها کردند ؟
درروز اول سال،
این قصابان انسان،
غلامان دال خوران
پاکستان وسعودی های
بی ایمان
میهن زیبای ما غرقه در خون شد
نشاندند در سوگ وماتم،هزارن
مردم مارا
درکابل وهلمند،هرات وغزنه وهرسوی
این کشور
زپای نحس این
بی دین
گل بدین آن جانی خونخوار
آنکه در دوران نوجوانی
نسبت اخلاق پستش
اخراج گردید
از لیسهء عسکری
کابل
آن قاتل هزاران بی گناه
در کابل ودرهر گوشه و
کناراین کشور
 میهن زیبای ما غرقه درخون شد
دست این جانی
با همکاران ارگ نشینش و
طالبان داعشیان مستقیماً شامل است
در قتل های
انترکانتی ننتال،چهار راهی صدارت،
هلمند وقندهاروغزنه وچهار راهی دهمزنگ و
صدها جای دیگر
میهن زیبای ما غرقه درخون شد

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری
۱۰،۴،۲۰۱۸،سنی،آسترالیا

 

 


اخبار روز

05 حمل 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان