بقای ملک به عدل است

پادشه گرآب ازچشمه خٍرد خورد نوشش باد
ور نه  کام گل اندام،  حرام  آ غو شش  باد
گر اداره  ملک  به عدالت  توان  کردن
قبای شهنشهی  لایق  برو دوشش  باد

دلبرم گر به ایما  وعده ء  فردا دهد
جان  فدای اشارت  نرگس خاموشش باد

سراپا عیبم شنید معشوق و نادیده گرفت
خوشهء مروارید پروین گوشوارگوشش باد
“؛ پیر ما گفت خطا  برقلم صنع نه رفت
آفرین بر نظر پاک خطا  پوشش  باد  ؛
عیب این پیرمگیرای ساقی ای بزم حضور
جای که لسان الغیب همرکاب سروشش باد
دل ما کز مظلمه دختر  رز شکست
خون دررگ زندگی ازلطف دیروزش باد

همسایه که از خط قرآن گزشت دشمن است
بهتر براو بخوان ، کافر سیاه پوشش باد
سرافرازان تاریخ، تسلیم توطیه نیست
ولو باغی ای مزدوردستیارسخت کوشش باد
فروغ ، سایه ای غروبِ آفتاب زندگیست
بوی بهشت آید، گروعده بوسه هنوزش باد

 امارات متحده عربی : ۱۳/۰۴/۲۰۱۸
        م . ش  . فروغ              
 


اخبار روز

05 حمل 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان