معنی مرگ و حیات

  من چه بودم ؟نشانی از بی نشان
ازعدم آمدم سوی  عدم   روان
یک مثا لی گویمت ازجسم وجان
مثل یک قطره آبی  در ناودان

اول من آب بود و باد بود وگل
پارچه خونی دربدن نام یافت دل

در پی اسرار سیر کردم در زمین
نا شناخته خویش،مرگ آمد درکمین
گر عشقی باخته ام جملگی خام بود
استد راکاتم  یکسره  اوهام  بود
هر کجا در گرفتم  آبی   نبود
آب ها جملگی جزسرابی نبود

گرداب زندگی ام پیچ در پیچ بود
یافتنم ازین پیچاپیچ هاهیچ  بود
در چاره جویی ها یم ناچاربودم
بیهوده بر موج آرزو سوار بودم

می  بودم  اگر  نبودی   آمدن
حاصلی نه بوَد چه سودی آمدن
درد بی دردی ام دردآفرین شد
معنایی مرگ وحیاتم  قرین شد

   امارات: ۱۶/۰۴/۲۰۱۸
            م . ش . فروغ


 


اخبار روز

05 حمل 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان