دوبیتی ها یا رباعیات (قسمت دوم)

عید امسال
رمضان رانمودند، ماه مرگبار
عیدماامسال بودست،عیداشکبار
ازدل حُب وطن خون می چکد
دشمنان، شادند وبا جشن وقمـار

ا.حیدری۳۰،۶،۲۰۱۷،سدنی
سوگ وماتم
چرااین ارگ نشینان خواب باشند؟
هـزاران هـموطـن،درسوگ وماتم
چرااین جانیان درعیش وعشرت؟
زدسـت شـان به ملت،غـم سـرغـم
ا.حیدری۳۰،۷،۲۰۱۷،سدنی
پیش ازمرگ
ای خدا شد مدتی،مُلک ووطن گم کرده ام
راحتِ روح وروان،باغ وچمن گم کرده ام
یا الهـی! برسـانـم به وطـن پیـش ازمـرگ
چـونکه ازدوری آن،جـان وتن گم کرده ام
ا.حیدری۱۵،۸،۲۰۱۷،سدنی
  شــیـربـچــه
عجب یک شـیربچـه،پنجـشـیردارد!!
کـه گـشــتـه نـوکــر،روبــاه لـوگـــر
شب وروزش بود درعیش وعشرت
نـبـاشـد لـحـظـهء درفــکـــرکـشـــور
ا.حیدی۲۵،۸،۲۰۱۷،سدنی

چه استقلال
چـه اسـتـقـلال دارد کـشـور ما؟
که باشدمردمش محتاج یک نان
رئیــس کـشــورمـا انـتـصـا بـی
غـللام حـلـقـه برگـوش لعـیـنـان
ا.حیدری۲۸،۸،۲۰۱۷،سانی

قـدوم نـحــس
ازقـدوم نـحــس بـی دیــن، گـلـبـدیــن
بـگــشــتـه کـشـورمـا غـرقـه درخـون
الـهــی گــرگ خــون آشـــام مـیـهـــن
بکن نابودکه هرجاست خون سرخون
ا.حیدری۲۹،۸،۲۰۱۷،سدنی

 (قسمت سوم)
الهی تا به کی
الهی تا به کی؟ این روزو حال است
که ارگ کـشورم،پـرازشـغـــال است
شـغــالان،فــاقــد هــرگــونـه قـــدرت
هـمـه بـا امـرگـرگــان،درقـتــال است
ا.حیدری۲۹،۸،۲۰۱۷،سدنی
عـیــد قـــربـــان
عـیـد قـربـان آمدو،جانـم بقــربـانـت وطن
تا به کی؟سوزم بسازم،دردهجرانت وطن
ظالمان،میهن فروشان،کرده اند دورم زتو
آرزویم تادمی مرگ،وصل دامانت وطن
ا.حیدری۳۱،۸،۲۰۱۷،سدنی
وضــع کـشـــور
وضع کشوردیده وروحـم،زجـان آید برون
جای اشک ازدیده ام،خون روان آید برون
ازجـفــای دهــردون وارگ نـشـیـنـان پلـیـد
آه سـرد ازقـلـب زارِ،طـفـلکـان آیـد بــرون
ا.حیدری۲۲،۹،۲۰۱۷،سدنی


 طـالـب وداعـش
طالب وداعش همانا،کرزی واشرف غنیست
عـبـدالله واتـمـرهردو،خـائن وجـانی، دنیسـت
ارگ شــاهــانـه بگـشــتـه،بـاغ وحـش کـابلـم
گرگ ها وخرس وروباه،جمله آنجا دیدنیسـت
ا.حیدری۸،۱۰،۲۰۱۷،سدنی

نـظــر لـطــف
خداوندا!زلطفت یک نظرکن
به مُلک ومـردم بیچـارهء ما
بکـن راهـی جهنم دشمنانـش
رها کـن شرِشـان ازلانهء ما
ا.حیدری۹،۱۱،۲۰۱۷،سدنی

نــوکـــران
اتمروستانکزی اند، ازنوکران
درفروش مُلک ما این خائنان
این خبیثان،ناخلف تا کی کنند؟
نـوکـری دشمـنـان مُـلک مــان
ا.حیدری۱۰،۱۱،۲۰۱۷،سدنی
(قسمت چهارم)
الـفـت عـطــا کـن
خــدایــا! ازکـرم لطـفـی به مـا کــن
 به مُلـک ما الهـی،صلـح بـجـا کــن
همـه ایـن ارگ نشینان،نیست ونابود
بـه مظـلــومان مـان،الـفت عطـا کن
ا.حیدری۱۱،۱۱،۲۰۱۷،سدنی
بـیــاد وطــن
بیاد لحظه های شهـد وشیـرین
هـوای رفـتـن پغمانـم هر روز
زدســت ناخـلــف اولاد میهـن
زقتل ها وقتال گریانم هرزوز
ا.حیدری۱۱،۱۱،۲۰۱۷،سدنی
خواب خرگوش
تاکه ملت بخواب خرگوش است
حــال مــردم زبـد بـتــر بـیــنـــم
تا که کـرزی نرفتـه است به دار
تـیــغ طـالــب بــرنـده تـر بـیـنـم
ا.حیدری۲۴،۱۱،۲۰۱۷،سدنی

روز حشر
جانیـان وطنم گـرچه به قـدرت هـستنـد
آخرازاین جهانش،سفری است که است
روزحشـرنـزد الهـی،چه جوابی دارند؟
باشندآگاه که آنجا،بصری است که است
ا.حیدری۱۴،۱۲،۲۰۱۷،سدنی

قــا تـلـیـــن
به دست قاتـلـیـن افـتـاده کـشــور
زخون بی گناهان،دشت وکوه تر
الهـی تابـه کی؟ قتـل وقتـال است
بـه مُلـک مـا که بـاشـد فـاقــد سر
ا.حیدری۲۰،۱۲،۲۰۱۷،سدنی

جانیان ارگ نشین    
جانیان ارگ نشین،درفکرچنگ
تانمایـنـد جیب شـانرا پُرشـرنگ
فــارغ ازحــال بـدایـن ملــت انـد
دائـمــا باشــنـد، پـابـوس فـرنـگ
ا.حیدری۲۱،۱۲،۲۰۱۷،سدنی
(قسمت پنجم)
چشم کوروگوش کر
چـشـم کـوروگــوش کـــر داردغـنـی
کی؟زمُـلـک خـود خـبــردارد غـنـی
روزوشب باشد به عیش ونوش خود
عــاقـــب راه ســفـــــر دارد غــنـــی
ا.حیدری۲۵،۱۲،۲۰۱۷،سدنی
زمامدارکشور
تاکـرزی وغنـی زمامدارکشوراست
هــرروزمـا،بـدتــرازروز پیشتراست
تـاخـلـق مـا هـمـه درخواب غـفـلـتنـد
کشتاربی گناه به هرسـو،سراسراست
ا.حیدری۲۶،۱۲،۲۰۱۷،سدنی
اشغال وطن
وطـنـداران بیـاییـد چـاره سازیم
وطن اشغال دست ظالمان است
هـمـه ایـن خائنـان وجـانـیـان را
چنـان کـیـفـردهیم،لایق برآنست
ا.حیدری۴،۱،۲۰۱۸،سدنی

 ارگ نشینان دغل
این دغل ارگ نشینان که می بینی
خـائنـانـنـد بـه مُـلـک وکـشــورمـا
نـوکــرانـنـد،دشـمـنــان مـیـهـن را
خصـم وبیـرحم بُوند به عسکـرما
ا.حیدری۸،۱،۲۰۱۸،سدنی
  
وطن درخاک وخون
وطندارا،وطن درخاک وخون است
زدسـت خـائنـان حالـش زبون است
زدسـت ظـالـمــانِ ارگ نـشـیـنـــان
همـه خلـق وطـن قُـرب جنون است
ا.حیدری۱۸،۱،۲۰۱۸،سدنی
جمـع خـا ئنــان
زجمع خـائنـان،کـرزی سـرآمد
که بعـد ازوی غـنـی واتمـرآمد
ازعبدالله چه گویم،شرم پنجشیر
سـتانکزی هم،ازجمع بد ترآمد
 ا.حیدری۱۸،۱،۲۰۱۸،سدنی

(قسمت ششم)
شب ظلمانی میهن
 شـب ظـلـمـانـی میهــن،سـرآیـد
وَجـانی هـا شـوند،راهی جهنـم
پس آنگاه خلق ما،آسوده گردند
زشــرِّنـاخـلـف هــا وهـم وغــم
ا.حیدری۲۱،ا،۲۰۱۸،سدنی
عــزت وشـــأن
الا نـوکــر،ای اشـرف غنی جـان !
ترا مرگ بهتـرازاین شـرم وجـدان
نـه جـرئت داری برگردی به لوگـر
تـوخـود دانی،نـداری عــزت شــأن
ا.حیدری۸،۲،۲۰۱۸،سدنی

خـائنـان بی خــدا
"ع وغ"ای خــائنــان بــی خـــدا
تا به کی این ظلم تان برخلق ما
ازخــدا تـرسی نـداریـد جـانـیـان
مـیـرویـد آخـرازایـنـجـا،آن سـرا
ا.حیدری۱۲،۲،۲۰۱۸،سدنی
بی عقـل وبیـمــار
بوداشرف غنی بی عقل وبیمار
نـشـد پنـدش زجبـاران روزگار
بـه آخـرمـیـشـود راهـی جهـنـم
درآنجا ماروعقرب باشدش یار
ا.حیدری۱۵،۲،۲۰۱۸،سدنی
 مـوجـود معـصـوم
زن ای موجود معصوم،رحمت حق
چــرادرمُـلـک مـا زیــرفـشــــاری؟
خـداونـدت بـهـشـت را زیــرپـایــت
نـهــاده چـونـکه بی مـثـل ومـثــالی
ا.حیدری۷،۳،۲۰۱۸،سدنی
گـــور تـنـــگ
وآنگاه که غنی به گورتنگ گیرد جای
    پرســد که چه شد آنهـمه شـوکت وشأن   
هـاتـف بگـوشش، برسـاند که گـذ شــت
حــالا تــوئـی تـنـهــا وعـــذاب یـــزدان
ا.حیدری۲۶،۳،۲۰۱۸،سدنی
 هاتف – آواز دهنده، آوازدهنده ای که صدایش شنیده شودوخودش دیده نشود.
 (فرهنگ فارسی عمید)

 


اخبار روز

05 حمل 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان