کجا شد غیرت افغانی تان؟

ای ملت غیور،مردان بی هراس

چرا اینگونه خاموشید؟

گرگان درنده،

قصابان بی رحم

همه روزه

عزیزان تانرا،بی رحمانه

میدرند،منفجرمیدارند

وشما

قاتلان خودرا می نگرید

واینگونه،مذبوحانه

خاموشید

قاتلان،گرگان،قصابان و

وطنفروشان را خوب می شناسید

مگر اینگونه خاموشید

یک روز قبل

با انفجارها وانتحارها،

درکابل وقندهاروننگرهار

چقدرهموطنان تانرا،بی گناهان را،

گل های سرسبد خبرنگاران و

عکاسان رسانه ها را

به شهادت رسانیدند

غرقه درخون نمودند و

صدها فامیل را درعزای عزیزان شان

سوگوار نمودند

چرامذبوحانه خاموشید؟

کجا شدغیرت افغانی تان؟

قاتل اول،کرزی جانی،آن

برادروحامی بزرگ

طالبان وداعشیان

بعد از وی غنی واتمروعبدالله و

استانکزی وسایر جیره خواران

بیگانگان

شمر بی دین گلبدین،بداخلاق خدا

ناشناس

نوکرپنجابی های پاکستان و

سعودی های بی رحم

دشمن اسلام ومسلمان

شما

گرگان درندهء وطن را

می شناسید

چرا اینگونه خاموشید؟

کجا شدغیرت افغانی تان؟

طلسم وجادوی دالر

نموده کور کر

سران ملت مارا

آنهمه بی دینان بدگوهر

بنده گان

دینارودالررا

چرا اینگونه خاموشید؟کجاشد غیرت افغانی تان؟

فراموش کرده اید

آن شیر زنان، ناهید ها، زرغونه ها و

رابعه های کشور را

قدری بخود آیید

از انها خجالت بکشید

حفظ وطن وهموطنان را

بر زراندوزی

ترجیح دهید

همانطوریکه،درطول تاریخ

دشمنان وطن را

خوار وزبون نموده از کشورخود

راندید

حالا وقت آنست که

این طفیلی های دشمن تان را

به جوبه دار تحویل

دارید

چرا اینگونه خاموشید؟

کجاشد غیرت افغای تان؟

جگرگوشه های شما را

هر روزه

غرقه در خون میدارند

شما مذبوحانه خاموشید

کجاشد غیرت افغانی تان؟

بپا خیزید، بپا خیزید

بخود آیید

بخود آیید

پوهنوال داکتراسدالله حیدری

۰۱،۵،۲۰۱۸،سدنی آسترالیا

 


اخبار روز

05 حمل 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان