احترام بایسته

    این نیست احترام بایسته  به قرآن
بگذاری آنرا ملفوف در تاق   بلند
فهم معانیست خلق را دانش وتکریم
که به اسرار و رموز ملتفت  شوند

کیهان راگرنشناختی خویشتن راشناس
غفلت و جهل آمده مارا  ناپسند
من عرف نفسه  فقد عرف  ربه
این معانی آمده در رفع   گزند

ازتضاد نگر،هستی راست عرض وجود
از درک تلخی میدانیم  شربت  قند
ماخلقت هذا باطلا را بخوان
ذره تا کتله آثاریست بی چون وچند
از انکار وجودهیچ جای تشویش نیست
گسیخت انکار را با اقرار است پیوند
بعدازیکهزارو چارصد وچندو اند
از عظمت فکروسیارات بگیر پند

تفکردرخلق  اسمان  و کایینات
ذهن کنجکاو را با علم می باید پیوند
اصلاح اندیشه باوری آمد ضرور
با خرد ، باور بیرون آور از کمند
ببین  شهکار تلفیق علوم  عصر
با رازسیارات خرد افتاد در روند
جنبش کوه وکمر،قبل از کشف بشر
در سوره نمل مسخر، بود صراحتمند
با عقل وخرد پیوسته روشن نگر
تا به مغز قرآن برسی ای ارجمند
دوش که معشوقه از من دوری گزید
امروز دانم  قدر وجود چون  پرند
مرارت هجران، وصل برلب آورد
تلخی،  داده  فروغ را شیرینی  قند

       امارات :‌ ۲۳/۰۴ /۲۰۱۸
                 م . ش . فروغ


اخبار روز

06 جوزا 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان