بحق روزه داران

مناجاتیه

خـــداونــدا! بـحــق روزه داران
به حال سجده ات گیری، زمن جان
مـرا پـاک منزع،نـزد خود خواه
نشـرمـانی من، درروز پُـرسـان

.......
کـریـمی ورحـیـمی،شـاه شـاهـان
منم یک بنده ی مغروق،عصیان
چوبرپا داری عدلت،روز محشر
ندارم جزبه عفوت،چشم وایمـان
.......
اگــرعـفــوت نـگــردد،شـامـل حـال
چه سازم؟چون خجل،هستم زاعمال
مـرا بـخـش حـق خـاصـانـت الهـی!
بـه آن پـاکـیـزه گـانِ، نیـک اعمـال
.......
مسازی "حیدری" نومیـد زخویشت
کـه بـاشـد بنــده ی،زارو پـریـشـت
بـه حــق سـی سپــاره، کـل قـــرآن
مـرا پاک ازگنـاه،خواهی به پیشـت

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری
۲۱،۵،۲۰۱۸،سدنی،آسترالیا 


اخبار روز

06 جوزا 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان