تخم سپند

سالهـا شد که عـزیـزان تودرهـجـر،وطن
گشـته اند تخم سـپند،دورزدامـانت،میـهـن
دشمنانت همه درقدرت وعیش اندوسرور
دوستانت همه جا،غرق به رنج اند ومحن

ا.حیدری،۲۹،۴،۲۰۱۸،سدنی

بیامرزد خدا

بیـامـرزد خــدا،اجـــداد مـــارا
به حفظ دارد خـدا،احـفـادمـارا
به این شـهرصیام وماه رحمت
به خـیـرداردخــدا،بـنـیـاد مـارا
ا.حیدری،۹،۵،۲۰۱۸،سدنی

حرمت ماه صیام

خــداونـدا! دلـم رنجـور،کـردی
مراازخاک وکشور،دور کردی
الـهـی! حـرمـت مــاه صیــامت
دل رنـجـورمـن، پُـرنـورکردی
ا.حیدری،۱۰،۵،۲۰۱۸،سدنی


دل فرد فرد ما

الــهـــی! مُــلــک مــا، آزادگـــردان
دل فــرد فــرد مـارا،شــاد گــــردان
رسان روزی که دشمن نیست گردد
زبـعــدِ شــان،وطــن آبـــاد گـــردان
ا.حیدری،۲۳،۵،۲۰۱۸،سدنی

عجین با عشق تو

وطن بودی توهـم بـاغ وبهشـتـم
عجین با عشق تو،گشته سرشتم
زدســت نـاکسـان نـا مـسـلـمـان
شدم دورازبـرت،بی سـرنوشـتم
ا.حیدری،۲۴،۵،۲۰۱۸،سدنی

دورازشّرِعدوان

خـداونـدا!زلـطفت ملک افـغـان
به حفظت دارودورازشرِّعدوان
حکمفــرما گــردان صلـح دائـم
بـه حـق روزه دارانِ مسـلـمـان
ا.حیدری،۲۷،۵،۲۰۱۸،سدنی


 


اخبار روز

06 جوزا 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان