رمضان المبارک

    رمضان را تکلیف دارخواند صایمی
که روزاستورقم ، به شب  استسقی
امتحان طاقت  توست    به یقین
کزسرصدق آوری حکمش به جا

گفتم بی سنجش شکوه بی جامکن
گفت روز ازگرسنگی می افتم زپا
باتشنگی زنده ماندن مشکل است
آب وجود خشکید مرگ است درقفا
چون ورق کتاب نازک میشوم
درهنگام شب آبخورش است پیدا

اهل دود را گرروزی دود نرسد
عقل از سرش میگریزد تا  ثریا
عادتم  یکسره  بدل  میشود
ترک عادت خود مرضیست هویدا

گفتمش رضای امر  دراجرا  بجوی
به حکمت ، حضرت ایزد است دانا
روزه از اساس دین است ای  حمیق
ترک خورد روز باشد، ضرر زدا

رمضان در همه ادیان بوده است
برمسلمان این ماهیست مشکل کشا
یازده مه را بهره داشتی از نعم
امساک، نعایم راضامن است درعقبی

خداوند آسان گیراست نی سخت  گیر
بر معذور راه سهل  بکشوده   روا
بیماری یا در سفر شهر دیگر
بعد تکلیف بجا آر آنرا  قضا

ور ضعیفی طاقتت گشته است طاق
فدیهء مرغوب مسکین آور  بجا
خواهش انسانی در لیل نیست مانعی
بامعشوق مشروع همبستر ، همنوا

مباد  وسوسه عقل  زبونت  کند
پند پای  پدر، پسر راست رهنما

ماه رحمت ضامن سعد است تمام
گناهت می سوزد  ز سر تا  به پا

گفتمش یک سر مو گر خم شوی
ازعجز ره یابی به  اوج   کبریا

فروغِ خجسته مه  برغنا   فزود
مالک درهم شدی ، مزرع خرما

  چارم رمضان المبارک۱۴۳۹  ه.ق
    سی  ثور  ه.ش        ۱۳۹۷
    بیست   ماه می       ۲۰۱۸


 


اخبار روز

06 جوزا 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان