طالـب و داعـش

نی طــالـب وداعـش ونـه کـر می ماند
نی قـتـل وقـتــال
نی خـائـن پنجـشـیـرو زلـوگر می ماند
نی گرگ وشغال

نی اتـمـــر لـنــگ ونــه سـتـانــکـــزی
نی جنگ وجدال
نی ارگ نشینان ونه حضرت می ماند
نی استخاره وفال
......
آنکس که همیشه باقیست، خداست
بی چون چرا
هم قـاضی روز جـزاست،خـداست
بی ریب وریاء
هم خـالـق بخـشـاینـده وخیلی عادل
لا شریک ویکتا
هم دادرسی شاه وگـداست،خداست
بی حد توا نا
......
آن مــرغ شکـستـه پـرِدورازمیـهـن
آن تیرخورده منم
آن عاصی که چشم برعـفـوخداسـت
آن بنـــده مـنــم


آن حیدری که پای وی بر لـب گـور
آن سالخورده منم
آنکس که همیشه راضی به قضأست
الحمد لله که منم

پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۲۵،۶،۲۰۱۸،سدنی
قضاء – تقدیر حکم الهی که درحق مخلوق واقع شود.
(فرهنگ فارسی عمید)

 


اخبار روز

06 جوزا 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان