شعار حق

وطن طبل عزا را ساز داری
دل صدپاره سوزوساز داری
به میدان نـبردخصـم وحـشی
هزاران ترک تیرانداز داری

قـیـام ازبـکانـت را بـه نـازم
بـه اقـوام شـجاع نـیاز داری
رقـیب کیـنه تـوز بی حیا را
زجور وفتنه جویی بازداری
اگرچه رهبران مردم فروشند
به مردم برملا این رازداری
نـترســیدی ز دنـدان گـرازان
به هرسوشیربچه جانبازداری
هزاره ازبک وتازیک وافغان
هـزاران جانفـدا سربازداری
اگـر چـه شیر مـیدان نبردی
زبان و منطق دمسـاز داری
به نیروی پـر و بال عـقابان
بر اوج قله هـا پـرواز داری
ز آمـو تا هریوا جمله خیزند
شعار حــق اگـر آواز داری
بگو با ظالم و فاشیزم غـدّار
چرا یک قوم را ممتاز داری
شکایتنامه هـای خلق مظلوم
بـه دادگاه بـشر ابراز داری
غزلهای عدالت می سـرایی
پــیام حـافـــظ شـیراز داری
سـرود جامی و شـعر نوایی
به چنگ رودکی آغاز داری
زفردوسی اگرحماسه خوانی
چـو رسـتم همت دلباز داری
اگرفرهنگ اقوام رادهی نور
در عــلـم و تمـدن بـاز داری
اگـر از غـیر اسـتقلال یـابـی
جهـانی حـامی و انباز داری
میازما قهرازبک خشم پشتون
اگر چه جنگی و تکتاز داری
چه آرد خـنجر خـونین طالـب
چرا این جنگ را دراز داری
بده جامی به رقص وپایکوبی
نــوا از پــردۀ شــهـناز داری
به نازم غـمزۀ چـشم تـو میهن
به هرشهری بسی غمّازداری
چـرا بـا عـاشـقان دل فگارت
عتاب وخشم وقهروناز داری
11/7/2018

 

رسول پویان
شعلۀ مست غزل
بـا نـگاه گـوشـۀ چـشـمی اگـر شادم کند
آنقدر نوشـم که مسـت مستِ دلشادم کند
درخم زلفی اسیرم گرکند عمری خوشم
مـن نمی گـویـم بـه صیادم که آزادم کند
با می و مطرب گرفتم خو از روز ازل
بی سبب شیخ دغل هر روز ارشادم کند
انتحاری را بگو مرگ هنر آسان نیست
شعلۀ مست غـزل هـر لحظه ایجادم کند
در تمدن ریشه های ما بـود آنسان قوی
نیست امکانی که بی تاریخ و بنیادم کند
خصم فرهنگ وتمدن جنگ قومی آورد
با تفـنگ و جـنگ نتوانـد که بربادم کند
بردباری و شـرافـت، پایـداری و خـرد
رسـم عـیـاری و سـالاری یل رادم کند
از سکوتسـتان تاریخـم حکایت می کنم
مشت بیداد زمان در چیغ و فـریادم کند
تا عدالت زیر دست و پای استبدادگشت
خود به خود جبرزمان برضد بیدادم کند
میهنم درزیرعنوان جهادازریشه سوخت
شـیخِ داعش تا بکی سـرگرم اورادم کند
درمیان جنگ وخـون علم وهنرآموختیم
گـنج شـایـان تجـارب پخـتـه اسـتادم کند
راه حل اختلاف از گفتگو آید به دسـت
حـرکت و سیر تکامل جمع اضدادم کند
طرح فاشـیزم سـیا دفـن وطنداران بـود
وحــدت مــردم رهـا از دام شــیادم کند
یادگار عصر جـامی و نـوایی زنـده باد
کلک طـبع تـازه جـویی یاد بهـزادم کند
3/7/2018


اخبار روز

06 جوزا 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان