پاداش معنویت

 دوش دیدم صنمی دربند عشق وعواطف
باکش نبود از گزند زبان  و اراجیف
نغمه ای داوودی داشت درچارسوی بازار
پیروبرنا مشتاق و بر هنرش  خریدار

شادوپایکوبان بود ازشاد سازی دیگران
رحمت دایم نثار این آزاده انسان
تمکین و ترنم زیور سازِ ساز او
عشق وادب ومهر،گوهرممتاز او

من من ومنم وغرور را درو نشان نی
اندکی از شکست اخلاق درو عیان نی
هرکه بهر شادی دیگران شادی میکند
فرشته  ایست درتعمیر دل ایادی میکند
گر مسلمانی تسبیح و دعا باشدت
قبول دعا درخوشی دلها باشدت 
کعبه درجمادی معمورهءآب وگل است
منظور حق در معانی آسایش دل است
آسایش  دلها  آسایش دو عالم است
دل چو آینه ء سکندرو جام جم است
کسی کورا بر سرور دل ها اعتنا نیست
درصفحه دهرمضمونش جزمعما نیست
هرکه گراو فرحت وشادی را رد میکند
الاغیست بارنفرت میکشد ،  بد  میکند
گر صد دلیلش اقامه کنی لج  میکند
مثل بوزینه کلَه را کج و وج میکند

گفته اند:
(نفس در قالب آدم  نمیرفت
درون سینه ء او سازکردند)

م . ش .فروغ   لندن   ۱۹ /۰۷ / ۲۰۱۸

اعتذار : اگر در بیت اول در قافیه عیبی نظربه وقوع حرف  (ی ) رخ داده باشد  به تقلید ایرج میرزا شاعر سده سیزده 
                 عذر میخواهم   ( قافیه گر شایگان شد  عذرِ  تقصیر است و من )

   سوژه شعر : روز  شنبه ازتعطیل هفته بود در های ستریت کینگستن لندن که از محلات معروف است یک زیبا رویی با حیا وبا لطافت طبع به خاطر  شاد سازی مردم
     ساز دلپذیری مینواخت که جمعیتی را به پایکوبی انداخته بود نه درمی (که معمول است ) می پذیرفت و نه صله ای
    این سروده در پاداش به او و ارزش از معنویت است.
         High  street  kingston   London
      


    

     


 


اخبار روز

06 جوزا 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان