چند شعر

اهداء به شهدای مظلوم اخیرافغانستان عزیز،اخصاً به شهدای مسجدامام زمان(ع) درگـردیـزوشهـدای ارتش افـغـانستـان درولسـوالی چـنـارتوی
ولایت ارزگان.
بس که درنـزد خــدا قـدروبهــا دارد شهـید

ارتـبـاط مسـتـقـیـمـی بـاخـــدا دارد شـهـیـد
روزمحشرسوی جنت بی حسابش می برند
چون حسابی باخدای خود جـدا دارد شهـیـد
نص قـرآن،مـرگ بـهـراوشروع زندگیست
زآنکه"روزی"، نزد ذات کبـریا دارد شهید
خون اوهرگزنگردد خشک درد یوان عشق
چـون خـدارا درحـقـیقت خون بها داردشهید
هرزمینی کـربـلا،هـرروزعاشورای اوست
چـون نـشـانی ازشـهـیـد کربـلا دارد شهیـد
لاف نـبـود گـربگـویـم پـای مـیـزان عـمــل
ازخـدای حـق شـفـاعت درجـزا دارد شهـیـد
احتـرام خـون او بـرهرمسلمـان واجب است
بـس که خـونش نزدحـق قـدروبها داردشهید
گـردرآتـش پـا نهـد اورا نســوزد چون خلیل
چون به دل حبّ عـلـی مرتضی دارد شهـیـد
افـتــخــارشــاعـــرژولــیــده فــردا ایــن بـود
زآنـکـه فــرزنـد سلحشـوری فـدا دارد شهید
شاعر: ژولیده نیشاپوری
انتخاب: از پوهنوال داکتر اسدالله حیدری
۷،۸،۲۰۱۸،سدنی

بیــخــرد

بیـخـرد درخـیــال آن بـوده
که مراجد وباب خـان بـوده
کس نه گفتش کای خراحمق
کاواگـر خـان بوده آن بـوده
فضلهءامروزکی شودخورده
که به روز گذ شته نان بوده

................................
پشت نام پدرچه میگردی
پدر خویش شـواگرمردی
انتخاب ازداکترحیدری
۱،۸،۲۰۱۸،سدنی


جــانــی ودنــی

طالب وداعش همانا، کرزی واشرف غنیست
هـردوی ایـن خـائنـان،خیـلی جــانـی ودنیست
کرده اند ملک عزیزمان، خراب این نوکران
عـاقـبـت ازبهـرپـاداش،نـزد خـالـق رفتنیست
پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۲۷،۷،۲۰۱۸،سدنی،آسترالیا

اسـیـرخـونخـواران
وای ازآن ملکی که خونخواران، بوددررأس شان
وای بـرآن رمـه که گـرگی، باشـدش چـوپان شان
ای صـد افـســـوس کـشـــورآزاد وهــم آرام مــان
گـشـته چهـل سالی اسیرگرگ وخونخـواران شان
پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۲۷،۷،۲۰۱۸،سدنی،آسترالیا


 


اخبار روز

02 جوزا 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان