سال نو

سال نو۲۰۱۹ خدمت همه هموطنان مبارک باد!

سال نو

خدایا!آن سال نودرملک مان آر

که داری خائنـانش، جمله بردار

به مـظـلـومـان کشـور یـا الهـی

نمائی رحم خود، ازلطف بسیار

ا.حیدری ۲۹،۱۲،۲۰۱۸،سدنی

 

وطنِ ویرانه

 

خـداونـدا! وطـن ویــرانـه گشته

زدست جانیـان،غـمخـانـه گشته

الـهــی، حـق پـیـغـمـبــروآلــش

رسد روزی وطن،گلخانه گشته

ا.حیدری ۲۹،۱۲،۲۰۱۸،سدنی

 

 غزالان مهاجر

 

الهـی! سـال نـومبـروک گـردان

که مُلک ما شود،مسعود شادان

بگردد دشمنـانش نیست ونابـود

غـزالان مـهـاجـر،روبه اوطـان

ا.حیدری ۳۰،۱۲،۲۰۱۸،سدنی

پوهنوال داکتراسدالله حیدری

اخبار روز

11 جوزا 1399

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان