ازمذهب ومدرسه افزارساختن خطاست
سوء استفاده را عقوبت در قفا ست
می نه سزد ازدین وسیله سازی کنی