کلکیچن ملک ما جدال سیاسی
روسبی سیاسیون دلال سیاسی
                                نیرنگ اگرنبود با قد رت امـریکه
                                حل ازچه نمی کردداشکال

...

فریدریک انگلس یکی از بنیانگذاران جنبش کمونیستی و نظریه پرداز اندیشه مارکسیزم در سال ۱۸۵۷ مقاله جالبی در مورد

...