درسرشت ماست ازروزالست

مــرد م افغــا ن آزادی پـرست

عــا شــق وشیــدای آزاد یستیم

مازصهبایغروریم مست

...