جلد سوم جنایات حزبی

برش هایی از شکنجه در زندان پلچرخی   اثری از محمد شاه فرهود