پاس آبرو

همه جا د ست فتنه عـریا ن است
همه جا خون ګل ګل افشان است
غــول ها مست عیش وپا یکوبی
شب شـا دی شـا دی با زان است

جـا م هـا پر زمی یـی نا مــردی
نشه ها تخت تخت عصیان است
نقــد با زار ـ خـود فــروشی هـا
شرف ـ اینجا مطاع ارزان است
لاف زن هـا سیـا ف وشمشیری
شــرف مــردی تیر با ران است
د رګریز است ګل زطوف چمن
خا رد یـده ای ګل ګلستا ن است
کفــرهنګا مــه سا زسا زطـرب
سخت پرخون خوان اخوان است
راد مــردی چـوبلبلان خا موش
طوطی جهل ووهم غزلخوان است
روسپیــا نی ز هیــرا منــدا وی
شــا ه بیت شــا ه جهــا ن است
د ر تبسمکــده ای حسـرت وآه
ما تـم وغــم شا د وخندان است
د ر بهــا رجهـلستــا ن شعــور
عقـل ودانش دشمـن جا ن است

عشق ومستی وخا ک پرستی ها
چون وطن خواهی کسرت شان است
د یـن یــزیــد وشمــــر د یـن خــــدا
د ین حـق راه ورسـم شیطا ن است
تیــر راستـی بخـا ک وخـون خفتــه
کــژی وکـج پـرستـی ایمــا ن است
انچـــه بــه یــا د هیــچ همـی نـا یــد
ګه با زخـواست وروزپرسا ن است
جــویـبــا ر صفـــا وصـد ق بی آب
آب جیحــون کـذ ب وبهتــا ن است 
د زد و لاجـګـــر بخـلـعــت د یـبــا
بی لبا س ، راستـی ، عـریان است
کـذ ب تلـبـیس به جا مـه ای قــران
بــی لبــا س عــورت قـــران است
ګل تـریـا ک مغــبـچـــه ای سـرور
پول قـا چـا ق حور وغـلما ن است
کــوه غـــم بـرسـرش همچـون ذال
غـیـن ازد ست عیـن پریشا ن است
فــا رغ  ا لبــا ل اهــــرمــن زاده
د زد خـس د زد شـاه دزدان است
نه کـشنــد چــون تغــا فـل بیـــداد
کــوه نعـمـت کـفــر کـفــران است
بت پـرستـنــد خـلیــل زاد زمــا ن
بت شکـن هــا بت ســا زان است
کس مخــر جنس تلپـت و هــرزه
جیـل خـرمهره های وجـدان است
                                   
 کـود ن وبی شعـورو کوتـه بیـن
در مسلما نـی هــا مسلما ن است
صد قه ای پا ک ود ست ایـرانی
هـرد و لاهــو بخون افغـا ن است
قصر ابـیـض سجـــده ګاه حضـور
کعبــه معـبـد بت پـرستــا ن است
خا ص وعـا م مقتدای امر ترامپ
ګــو ییا مهــدی آخـر زمـان است
سـر فــرازی ، بر آستــا ن غـیــر
پـا ی بــوســی نقـل مـیــدان است
آبــرو ګـیــر وپـا س آن میــــدار
ګـاه « دا ګـز ودا میــدان« است
           *****
کا بلی
قلخ دیوار طرف استاد سیاف .
لاهو = غرق و آغشته .
جیل = طوق ، مهره های سفته در تار .
صدقه ای پاک = منظور پاکستان است .
کسرت شان = کسر شان .
۱۲/۱۲/۲۰۱۸
 

 
 

اخبار روز

11 جوزا 1399

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان