عجب غیرت غنی دارد!

این عقل کل!،با افتخار میگوید
که درچهار سال دوران
ریاستش،
۴۵ هزارنفرازنیروهای امنیتی

وطن عزیزما،
ازدست برادران کرزی خائن،
طالبان وحشی ودوراز
اسلام
وهمدستان شان،
جانهای عزیزخودرااز دست
داده اند
عجب غیرت غنی دارد!
برعلاوه
هزاران فرد نظامی وهزاران
بیگناه ملکی
جام شهادت نوشیده اند.
مادران، پسران جوان خود را،
جوانان دانشگاهی خود را،
زنان، شوهران خود را،اطفال یتیم
  وبی سرپرست، پدران ونان آوران
خود را،
از دست داده اند.
مگراین فرعون های بی خدا
خم به ابرو،نمی آورند.
بلکه با افتخاراز پیشرفت ها!یادآوری هم
میدارند.
عجب غیرت غنی دارد!
وطن درچهار دههءاخیر
واخصاً در دوران پرافتخار!
ریاست
این دومین مغز متفکرجهان
(درشیطنت ونوکری بیگانگان)
در بدترین حالت تاریخ خود
قرارگرفته است.
این خائن بی خدا،اگر ذرهء مردانگی 
وغیرت میداشت،
باید با تپانچهء مغز کثیف خودرا
پاشان کرده
وبه این حیات ننگین خود خاتمه میداد،
خود وملت بیچارهء ونجیب
افغان را،
از لوث وجودش
آسوده خاطرمی ساخت.
مگربسیاربیشرمانه ووقیحانه
خودرا
برای دوردوم ریاست جمهوری
کشورعزیزمان،کاندید
نموده است.
اولطف نموده اظهارمیدارد! که
کارهایش ناتمام مانده است و
میخواهد بسربرساند!
بلی میخواهد کشورعزیزمارا
مستعمرهء بیگانگان نموده و
روح پلید خود را
آرام نماید.
عجب غیرت غنی دارد!
دراین سرمای بی رحم زمستان،
هزاران درهزاران،
مردم بیچاره ومظلوم
افغان
ندارندسرپناه وندارند
لقمهء نان،
مگراین فرعون های دوران،
شدادان عصرمان
درقصرهای مجلل،گرم وراحت،
زندگی کرده
باغذاهای لذیذ ورنگارنگ
شکم های کثیف شان تاگلو،
پر بوده
وهیچ درفکرغریبان وبینوایان
نبوده ونیستند.
عجب غیرت غنی دارد!
تازه عرسان بی شمار،لباس ماتم
دربرنموده اند.
صدها داماد جوان وتحصیل کرده،
غرقه درخون،
سربه تیرهء تراب،
نهاده اند.
طفلان  یتیم وبی سرپرست،
ازدرس وتحصیل مانده ازمجبوریت
دست بکارهای منافی اخلاق
زده اند
ویا به گدائی ویاکارهای بالاتر
 ازتوان شان وکارهای شاقه
دست و پامی زنند.
عجب غیرت غنی دارد!
عجب غیرت غنی دارد!!
عجب غیرت غنی دارد!!!

خداوندا!زلطفت کشور مان
آباد گردان
زشراین بی غیرتان و وطنفروشان
آزادگردان
به بزرگواری خودت دل حیدری دوراز
میهن آبائیش را شاد گردان
یا رحیم و
یارحمان 

پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۰۱،۰۲،۲۰۱۹،سدنی
 
 

اخبار روز

11 جوزا 1399

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان