تجمع پروتوکولی های روسی در مسکو

جهـــا دی هــا برفتنــد پیش طالب
که بنمایند که هستند خویش طالب
زجنګ توبه کنند ، تسلیم ګـرد ند
پذ یرنـد راه ورســم وکیش طالب

                *
چـو ربا نی بمسکو با ز رفـتـنــد
بخون آغشته ای صد راز رفتنـد
که تا مسکو کند تسلیمی تصدیق
پر از خوف وپر از نیاز رفتنــد
                *
بخواند خطبه ای تسلیمی کرزی
بشعـف وهلهلـه با شوروهی هی
که با ژاژخواهی وحیله ونیرنګ
بسا زد جملګی ګمــره با ،غــی
                *
برفتنــد تا دهــنــد باج به طالب
که تا تسلیـم کننـد تاج به طا لب
که تاعشری دهند ازپول وپیسه
کنند روشن دل از سراج طالب
               *
فتا د ند جملګی د ر پای طا لب
نمـود ند شا دی ها برای طا لب
به روس داد ندعریضه پتکا یی
که تا تظمین کنند فردای طا لب
               *
برای حفظ وصیا نت پــول هــا
برای حفظ وضما نت پــول هـا
بطا لب عــذروزاریها نمــود ند
کننــد تظمین رسا نت پـول هـا
               *
بود روس مرجع تقلیــد شما ل 
پروتوکولی بود ند بهــر اکمال 
کنـون تازه کنند قشقــه خود را 
که تاازسرنویسند صورت حال 
                *
زپیشرفت زنا ن ګفـتـنـد بسیار 
از آن اسیر جهل در بند احقار
از آن ګلهـای ګلخـانه ای بیداد 
از آن چند سنبل انګشت شمار
               *
زحــربه ای مقـا ومت وپیکار
تفاخـرګـونه ګفتنـد یکی د وبار
ستودند بن وبنیا د ش، نګفتنـد
ز طـرز حیلـه ای اسارت با ر
             *
زپیشرفت های دولت حقارت
بسی ګفتند پرازحرف بشارت
زساخت عسکر ملی ستود ند
نهان کردند به بیشرمی اسارت
              *
بساختګی جوابش دار طا لب
بلند شد اند کی فــریاد طا لب
فشـرد نـد پا بـد وران اسارت
که آزادیست همه جهاد طا لب
بساختګی همــه رمـز امـورات
بشد ماستمالی ‎اشکال قصورات
ز دستګا ها بعا لم پخش ګردید
نمـا یشی ، نهــا نی دستـورات
              *
کسا نیکه نه سر پیــا ز هستنـد 
به ارزش همسر یکقــاز هستند
ز مــردم غیــور کردند وکالت 
 بخلق چسپاندن خود ساز کردند 
                *
بنــا م مـــرد م ارزنــده ارزش 
نمودند خویش با مــردم سرش 
چــو میرابو قا نونی به ګفتـا ر
ستود ند جمع خود نشنیده پرسش
                *
بطا لب قا تـل ونــوکــر اغیــا ر
خطاب کردند برادرزشت وبیعار
ازآن فرعون بی عون شد ستایش
ز آن نمرود مطرود ګفتند بسیار
                  *
ز طا لب ها آ یرن مین سا ختند 
قما رساختګــی را خوب باختند
همه همراه وهمسنګر ، جهادی
یشاه غازی خودهمسنګ شناختند
             *
ز اخــراج قــوا بسیــا رګفتنــد
نګــویم ژاژ بلکــه در سفتنـــد
بګفتنــد وز طا لب هـم شنید ند
اسارت را بصد معجر نهفتنــد
               *
نرفت سیاف ود وستم ازچه مسکو
نکرد ند کرمشی برخصم بد رو
سقوخیلان بد ند پیشاز وپیشکار
ژفید ند ونمود ند خیلی عو عو
              *
سقوخیلان بد ند سرخیل مسکو
هما یش ساختګــان فا رسی رو
فروختندارزش خودرا به ارزن
به با د دا د ند کاهــدانه بی جـو
              *
شدند خاضع وخاشع نزد طا لب
چو مغلوبان شد ند درنزدغا لب
زیکسو عذ روالحاح شرمساری
زدیګر سو غـرورکـذ ب جا لب
               *
برای حفـظ دارایـی سقـو خیـل
قبـول کرد ند بسی ذلت و تذ لیل
محقـــق با بلاهـت ګـونه مثا ل
سفاهت می نمود بررسم ترتیل
              *
حقــوق زن وآزاد ی ګـفـتــا ر
بقـران شد حوالت یکی یکبــار
سقــو خیلا ن اخـوانی خاموش
بخوردند زهرماراز نیش اژدار
                *

حوالت شد عنـا ن کار به اسلام
امور د ین ود ولت همه احکا م
اسا س کا ر نها د ند باز بقران
زقبل معلوم بود آغا ز انجــا م
                *
خوشست هنګامه این روس بازی
سقو خیلا ن و این طا لب طرازی
نما یشنا مه ای مفلــوک منظــر
تجسمــګــاه دوکــان خـــرازی
                *
پس ازهمزة ولمزة ها ی بسیا ر
به امر روس همه کرد ند اقرار
به صلح ګشتند مقراصرارکردند
که دیګرفاش نسازند هیچ اسرار
                 *
چو کا لفراش المبثوث ها بمسکو
شد ند جمع طا لبان با خیـل سقـو
به امــرروس هـــرد و با مـدارا
نمود ند بهــر همــد یګـر عوعو
               *
 پس از جنجال وغرشهای دو ابر
بغــل داد ند وخنــد ید ند با هــــم
بجــا ی حــرف تواصـو باالحــق
یهـــم ګـفـتـنـــد تـواصـو باالصبـر
                 *
بدست روس همــه کعصب شــده هـا
به انتـرنت شد ند بهــر تمــا شــا
پروتوکولی جها دګر هــا با هــم
دو ،لا یحــض شد ند با هـم یکجـا
                 *
کرزی ونیمش چو نوکران غیر
نوکر وچا کر معاشخـوران غیر
ګرشرف دارند نګیرند پول شان
در مصاف خیزند با پیمان غیر
                *
لاشخورانی چو اسپنتا رسول
ذ لت وپستی کرده ا ند قبـول
تا که بګیــرند دالـری معا ش 
شرف وجدان فروشند به پول 
              *
نما یند ه سپاه  - پد را م به مستی
بطالب تابعیت کردی به پستی
نګفت از ترس به آن شیطان خونخوار
که تو هم مثل ما غلام هستی
               *
رذیل بیشرف زن قحبه خواهر
به مسکو بود همه کاره ومهتر
غلام روس وان ګلیس نوکر پنجاب
نمی ګویم که نا مش است اتمر
              ****
همزة ...=عیبجویی وغیبت کردن .
کعصب = کاه جویده شده .
کالفراش...=پروانه های پراکنده .
رسانت = محکم کردن درست ساختن .
لا یحض =باخشونت از خود می رانندګان.
غی = ګمراه کردن از راه بدور کردن .
 کابلی            
یکشنبه ۲۳ دلو ۱۳۹۷ 


              
           *

                  

        


                          


 

اخبار روز

10 جوزا 1399

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان