صبغت الله مجددی

عجب عمری نمودی،صبغت الله
زرانـدوزی نمـودی،صبغـت الله
نـمــودی اسـتـخــاره بهــر دالــر
چقـدرازآن ببردی،صبغـت الله ؟

......
نکردی رحم برمظلومان افغان
نمـودی منحل هم،اردوی افغان
سبب گشـتی توچـورها وچپاول
نـهـادت دشـمنی بـا خلـق افغان
......
چه شد آن جملگی،اندوخته هایت؟
چه تـوشـه داری،بـرنـزد خدایت؟
به جزظلم وخیانت*ها،چه کردی
 که بـاشی سـرفـرازدرآن سـرایت
......
چه حاصل شد ازآن زهد ریائی
چـطـوربـا گـورتـوانی همنـوائی
نه کـرزی، نی غـنی یارتوباشند
درآن وحـشـت سرا وآن جـدائی
......
زحرصت کسب نمودی، قهرجهنم
نمـودی شـاد، دل شـیـطـان هــردم
بودی شاگـرد وی درطول عمـرت
نـمـودی خـدمـتـش، تـاآخــریــن دم
زمنحـل کـردن اردوی کشـور
زدی آتش به هرخانه به هردر
نـمـودی ظـلـم بـرآحـاد میهــن
بکردی ملـتت را خاک برسـر
......
چه خوب پیروبودی قاضی شریح را
کـه داد فـتـوا،قـتل امام حسیـن(ع) را
بـــرای اخــــذ دالــــرهـــای بـسـیــار
حمـایـت کـردی کـرزی،هم غـنـی را
......
بـود جــای تـودرتـحـت جهـنـم
شـریـکان تـوآنجـا،با تـوبـا هـم
پشـیمانـی بود بی فایـده آنوقـت
سـزای خود بگیـرید،جمله باهم
......
خــدایــا! درپـنــاه دارحـیـــدری را
زشــــرّجـانــیـــان وظــلـــم اعــــدا
بکن ملکش توپاک ازدین فروشـان
تـوبـازگـران بکشـور،عاشـقــان را

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری
۱۲،۲،۳۰۱۹،سدنی،آسترالیا

*- شمهء ازخیانت های صبغت الله مجددی:
منحل کردن اردوی قوی ومجهز افغانستان.
رهائی زندانیان جنایتکار.
چوروچپاول گدام های ذخایرمواد خوراکی کشور.
تخریب یا فروش طیارات،هلیکوپترا ها، تانک ها،موترها وسایروسایل حربی وطن.
غصب نمودن آثار با ارزش کشور ازارگ وطن که از جملهء بیت المال بود. حتی از  
ظروف آشپزخانه مانند غوری، بشقاب،قاشق وپنجه، کارد وغیره که دارای نوشته های "المتوکل علی الله محمد ظاهر شاه".بود. ازاین  ظروف بی شرمانه درضیافت ومهمانی
های که دراسلام آباد داشت استفاده میکرد.
 
 


 

اخبار روز

10 جوزا 1399

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان