صبح دروغ

                       د رین صبح د روغ شا مگا هـا ن
دروغ است آشکا ردررنگ پنهان
                                      د رین کا لبــد هیــولای نیـرنگ
                                     برگهـا یش تقلب هست بجـریا ن
بشا خسا ران ا ین د رخت فتنــه

هزاران بلبل کا ذ ب غـزل خوان
                                     شگفتـه قطغه قطغه گل زهرنا ک
                                    بباغ وباغچه اش هــرسو فراوان
زغطــر فتنـه د ر رگهــا ی فضا
معطر گشته است طرف گلستا ن
                                   شگــوفــه وگـل ومیــوه ای دروغ
                                  نمـوده بر زمیــن خــم شا خساران
کمنــد ود ا م ریـزند  جای د ا نه
بـرای صیــد مــولــی دامــداران
                                   بمــد رسه ومسجــد د یر وکنـشـت
                                  د روغ است درس وتعلیم دبستا ن
به با ور دروغگـویان یقیــن است
د روغ است د ین  ودرپندارایشان
                                  خــدا د روغ ورسولش د روغـیــن
                                 سـراسـر ممــلـــو از د روغ قـــران
لسان وقــوم وقـبــیلـه وفــرهــنگ
زخشت وگـل د روغ پــی وبنیــا ن
                               بمکنــونا ت قـلب شا ن د روغ است
                              زر ا نــد وزی بــود ایـمــا ن ایشــا ن
به ما شین د روغ مصـروف با زی
به پـول وسکۀ قـلـب سوفتــه بازان
                           فـــروشنــد آب وخا ک وسنگ وچوب را
                            به قـیــمــت ثمـــن بخــس وارزان
بهـــا ر مــا خــزان است و زمستا ن
به آتش سوخته است طرف گلستان
                              چوغربا ل گشته است سینه این خاک
                            زتـیــغ کــیــن وتـیــر خشــــم وسنـــا ن 
ســرا ســر آ بــروریــزیست در کا ر
چــو آ مـــو جا ری وسیـرا ب روا ن
                                  د روغ خــوا ننــد واوراد د روغین
                                 هـــزا ر بلـبــل فـــرا ز سرو بستا ن
بــه پـشـت تیــره میــغ تیــره وتا ر
فروغ ماه وخورشیـد است پنهـا ن
                                  سیاهــی د روغ چـــون پـر کشوده
                                 که تا ریک ا ست کــران تا بکــران
چو بحر سرکش است دریای دروغ
زمــوج پــر خطــر ا فـزون بحــران
                             ز را ستی در گــریز چون حذ ا لمومت
                             به شیطا ن بسته ا نـد پنهــا ن پیمــا ن
خـــدا ونــد د روغ شیطــا ن اکبـــر
بد ست د ا رد عنـا ن کا ر ایشــا ن
                               کــی شمشیـر د روغ ســا زد برنـــده
                               کــی می کشتـد شب وروزش بفسا ن
طـــوار واطـلـس زربـف د ر بــر
د روغ وراستی پوشیــده خلکا ن
                               نواخـوان است د روغ با صـد لهجــه
                               بــریــده حـلـقـــوم نــی د ر نیستــا ن
دروغ از ذ ره تاخورشید به پرواز
بخا ک وخــون فتــاده زار وجـدان
                                 تپ وتــا ریــک مغــا ک راستی هـا 
                              زبرق مشکــوی دروغ پـرتـو افشا ن
د روغ قـهـقـه زند از شا دی خندان
د و چشــم راستی از غصـه گریا ن
                  زبس راستــی ستــم د یــده زد وران
                  نمی آید د لش ا ز تـرس به غــلیا ن
                                 ***
                                  **
کابلی
یکشنبه هشت ماه حمل

 


          
                               
                                 
 

                                     

اخبار روز

04 میزان 1399

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان