قطعه شعری برسنگ مزارمرحومه پروین اعتصامی

قطعه شعر ذیل بمناسبت هفتادوهشتمین سالگرد وفات مرحومه پروین اعتصامی انتخاب گردید.خداکند جباران وقارون های وطن عزیزماازاین شعرعبرت گرفته وآخرین منزل
هستی خودرادرک نمایند.
قطعه شعری برسنگ مزارمرحومه پروین اعتصامی
اینـکـه خـاکِ سـیـهش بـالـیـن اسـت
اخـتــر چـرخ ادب پــرویــن اســـت

گــرچـه جــز تـلخـی ازایــام نـدیـــد
هـرچه خواهی سخنش شیـرین است
صـاحـب آنـهـمــه گـفـتـــارامــــروز
ســائــل فــاتـحــه ویــاسـیــن اســـت
دوســتــان بـه کـه زوی یــــادکـنـنــد
دل بـی دوسـت، دلی غـمگـیـن اسـت
خـاک دردیـده،بـسی جـان فـرسـاست
سـنگ بـرسـیـنـه،بسی سنگـیـن اسـت
بـیـنـد ایــن بـســتــروعـبــرت گـیــرد
هـرکـه را چـشـم حـقـیـقـت بیـن اسـت
هـــرکـه بـاشــی وزهــرجــا بــرســی
آخــریـن مـنــزل هـسـتـی،ایــن اســت
آدمــی هـــرچـــه تــوانــگـــر بــاشـــد
چـون بدیـن نقطـه رسـد،مسکـین است
انــدرآنـجــا کـه قـضــا حـمــلــه کـنــد
چـــاره تـسـلـیـم وادب تـمـکـیـن است
زادن وکـشــتــن پــنـــهـــان کــــردن
دهــررا رســم و رهِ دیـــریــن اسـت
خـرم آنـکـس کـه درایـن محنت گـاه
خـاطـری را سـبـبِ تـسکـیـن اسـت
انتخاب از:
پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۶،۴،۲۰۱۹،سدنی
 

اخبار روز

04 میزان 1399

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان