تعصب

 اگر به سرنوشت ملک  وابسته  ایم
 چرا بر غدر و لجاجت  دل بسته ایم
 چرادرصلح گره ها گردیده است کور
 چون اول به جعلیات  نگریسته  ایم

 قانون است اسکناس فرسودهءبانک
 درمزابل  انباشته وزود سوخته ایم
 ملتی که از هم زیستی نگیرد کار
 آبرو پیش  مردم  دنیا  کاسته ایم 
 ریستن را تاروپود مناسب لازم است
 این عجب ازنی بوریا حریرریسته ایم
 رازرهبری در یکسان نگری است
 والله ازبرتری جویی سخت خسته ایم
 تسمه ای صلح افتاد بدست اجنبی
 ما فاخته عاجزو پر شکسته ایم
 نی متفکر اولیم نی ثانی
 رشتهء اندیشمندی را گسسته ایم
 گربتوانیم اتاق فکر را آباد
 راستی به متفکران پیوسته ایم

 تا  به خفت تعصب هستیم گرفتار
 بی تردید تبر دشمن را دسته  ایم
 حقیقت گو، بیم مدارازسنگ اندیشان
عاقلانند مدعی که  ما  وارسته  ایم
 گر  نسازیم علم وعقل را سراسری
 تا به قیامت درجهل وفقر زیسته ایم
 نقل را با عقل پیرایه  بندی  با یدت
 ورنه ازمسیروصول حق کاسته ایم
فروغ در کنش باز نگری لازم است
چون درواکنش ها سست وآهسته ایم

          م .ش. فروغ  ۱۲/۰۴/۲۰۱۹

         امارت متحده عربی
 

 

اخبار روز

24 سرطان 1399

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان