ارگ نشینان

 الاای ارگ نـشـیـنـان،مُلک افـغـــان
خـیــانـت هـا نـمـودیــد، مــادرتـــان
 تبـاه کـردیــد وطـن را، حـد ممـکـن  
فـروختـیـد غیرت تان،مفت وارزان

یکـی تـان نـوکـرروس ودگـرغـرب
دگــر شـد بـنـدهء پـنـجــاب وایــران
ســعـودی نــامـسـلمـــان،دادن پــول
خــریـده ازشـمـا هـم دیـن وایـمـــان
زبـهــرچـوکـی هـا،جـاه ومـقـام هــا
بگـشـتـیـد کـامـلاً،عــاری زوجــدان
شب وروزراهمه درعیش وعشرت
هـمـی غـرقـیـد ووای، برملـت مـان
خـدا یـا! حیـدری راحـفــظ بـفـرمــا
زشـــرّچــاکــــران بـی خــــدایـــان

پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۲۷،۴،۲۰۱۹،سدنی
 

اخبار روز

04 میزان 1399

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان