ماه رحمت

       است رمضان حکم  پادشاه لا یزال
روزهای شمرده  مهربانی را  مثال
این  نباشد بر مسلم  امر نو  ظهور
دیگران هم بوده اند به رنگی مامور

 بیرونی در سفر یا مریض ناتوان
فرصت دیگر در قضا جایز بدان
ناتوانی یا، ور توراست بار گران
فد یه ای مسکین بده ازطعام و نان
طعام وخورد خوب گرباشد دربساط
چنین  است  نیکویی وطبع با  نشاط

هوشدار عمل به  نیت  دارد  بستگی!
 این قول رسول صاست درشهربندگی

گر بدانی ، بی ضرر باشد حال ترا
بر ادایش ترغیب  فرموده است خدا
  ماه ارسال هدایت  است  و کتاب 
هدایتی که حق ازباطل است حساب
هرکه درمنزل است بروست دریابد
مسافر،بیمارومعذوررا تاخیرشاید
ایزد بر بندگان خوانده است آسان
مشکل نباشد برمریض  نا توان
تکمیل ایام  معدود  در شکر آن
 لطف ایزد دشواری برده ازمیان
گرشوروشوق نفس،زادست سخت خویی
نیست نهی درشب برحلال تقرب جویی
توورا لباسی، وی است  لباس ترا
بیگانگی نیست هرگزدرقیاس ترا
فضل رب عاید است رتبه برعزیزان
رحمت و مغفرت  ، عتق من النیران  
روزه ء وصال که سختی راحایزاست
برمسلمان از لطف شرع ناجایز است

فروغ گرصد زبان به شکربپردازی
حق  تسهیلات نتوانی به جا   سازی

    لندن : م . ش فروغ  ۰۴/۰۵/۲۰۱۹

      عتق من النیران:  نجات از عذاب و آتش

 
 

اخبار روز

04 میزان 1399

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان