مناجات

خــداونـدا،کـریـمـا،پـادشـاه هــا !
رهــائـی دِه مـــرا،ازحُــب دنـیــا
بود چشـمم به فضلـت یـا الـهی !

یـگـانـه مـرجـعِ فضلـی خـدایـا !
حکـیـمی وعـظیـمی،کـردگـاری
 سـزاوارصفـت هــائـی،رحـیـمـا
 نـداری حاجـتـی،دردی ورنـجی
همه پاک ومُنـزّه ای،زعـیـب ها
خــداونــدا!مــرا تـوفـیــق آن دِه
که دارم شکـرنعمتهات،هزارها
رمضـان آمد وشـد، ماه غُفــران
زعـفـوت شادمان کن، بی نیـازا
درایـن ماه مبـارک مـاه رحمـت
ببخـشی"حیـدری"راازگـنــاه هـا
پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۶،۵،۲۰۱۹،سدنی،آسترالیا
(شروع ماه مبارک رمضان)

اخبار روز

16 سرطان 1399

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان