خاک در میخانه

بخت بـد بیـن می کش مستا نه نیست  
عاشقی چون من درین میخانه نیست
خـــم بجـــوش وجــام لبـریـز ساقـیــا
یک حــریف مــی کش مردانه نیست

سینــه بگشــا یـم کـنــم فـــریـا د هــا
کو ، رفـیــق هــمــد م فــرزانه نیست
قحط د وستی بین که د ر د یر مغا ن
عا شق مـرد ا فگــن مــردا نه نیست
از محــبت مهــر وا لفـت ، د وستــی
هــرچه میگــویی بجـز افسانه نیست
                                           محتسب بشکسستن جا م شرا ب
                                          احمقی ا ر نیست ، بخردانه نیست
                                          شیخک بیــگا نـه بـا فــرهنگ می
                                          جا م بشگستن هنر ، دیوانه نیست
                                          خا ن علـــوم عا قـبـت نفرین خلق
                                          بشکنــد مغــزت بی باکـا نه نیست
                                         آن بهشتی را که شیـخ نا زد به آن
                                         بهتـر از خـا ک در میخــا نه نیست
                                         قــوتــی د ر بـا زو وقـلـب و ســرم
                                         بی یکی د و ساغـر صبحا نه نیست
د م شردی های پیــری بی شراب
کمتـر از زنجـیــر وزولانـه نیست
بی شراب ود وست ویا رهمد لی
سرخوشیها کامل و فرزانه نیست
خا ن عــلــوم آ تش جا نت شراب
ناردانه است لیک نـاردانه نیست
بــی شراب ، آب حیـا ت زنـد گـی
به زمردن درته ای ویرانه نیست
د ست بد ست سا قــی مستا نه نه
راه بهتــر زیـن ره پیــراته تیست
                                         مـا کـه با پیمـا نه پیمـا ن بستــه ا یم
                                        عهــد وپیمــا نی چنیـن یگا نـه نیست
                                        یک نفس هــوشیا ر بــود ن ابلهیست
                                        یک نفس بی جا م می رند ا نه نیست
                                        پـیــر د یـنــی کــه بـمــا پـنــدی دهـــد
                                       چـون کـنیـم چــون طعـنۀ زبا نه نیست
                                        مــا طــوا فش مــی کـنیـم شام وسحــر
                                        کا م روای مــا بجــز میخــا نـه نیست
                                        مـدح گــوییــم روز وشب میخــا نه را
                                        د فـتــر ما را  به از ین چغـا نه نیست
لعــل مــذ ا بــی که سا قــی آورد
خوشترازان با دۀ د ردانه نیست
مستی مــا بــا خیــا ل روی یـا ر
کمترازعیش شب شاها نه نیست
پا سبا نی نیست در میخــا نه را
پا گذارید هیچکس بیگانه نیست
                               د ل بسا قــی دا د ه ا یـم وجــا م می
                               بهترین راهی جزاین شکرانه نیست
                                                 ***
                                                  **
کابلی
پنجشنبه 15 حمل 1398


                       

                  باور نمی کنم

حکا یت لب شیـرین وا لفـت خوبا ن
حد یث چشم نکــو دراما رت کـوران
                                      بیا که بی تومـرا نیست آرزوی د گـر
                                     صلای عام چپا ول ربوده تا ب وتوان
بیا که عطرتنت شورزندگی بخش است
بدست خویش رها نم زتهـمت وبهتا ن
                                  توچون شمیم بهاری ، تازه ، جان پرور
                                 بقـلب خسته بد ه جا ن مهــوش خــوبا ن 
اسیر کلفت جهل است وقید وبند خرف
فـریب خورده وبا ور نموده بر نسیان
                              کی گفتـه نیست د رین ملک دشمنا ن شکن
                              بجــز گــروه سیـه کا رو تیـــره ا نـد یشا ن
کی گفته نیست وبا ور نمی کنم هرگـز
تهی ز یـل مبا رز ز جنبش وعصیا ن
                               هـــزار بـا ر چـو بگــویــی نمی کـنـم با ور
                              که این وطن شده عـا ری ز مرد می مردان
بـلا وصاعـقــه وگـــرد با د مـی ترسـنــد
که می رسد به نفع خاک هم گه پرسا ن
                         کی است صاحب این خاک " نعش در تابوت "
                         ویا کســی که به د وش مــی کشــد با ر گـران
هــزار چشمه یی جـا ویـد می شود دریا
وسبــز وتا زه کنــد سوختـه گلشن شان
                            د رین ستمکـده که شا م تیــره د یر پا است
                            شفــق برای د میــد ن ستا د ه گشتــه روان
                                     ***
                                      **
کابلی
7/5/2019                               

                


 

اخبار روز

04 میزان 1399

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان