هرکه راهرچه که لایق دیدی، دادی!

 گـدائـی را نمـــودی پــادشــاهـی
 نـمـودی پــادشــاهـی را گـدائــی
 نمـودی طـوق زرین گـردن خـر
هـزاران اسب شـایـان،بارکشانی

 

یکـی راخلـق کـردی،سیاه رنگ
دگرسرخ وسفیـد وهـمچـومـاهـی
بکردی خلق،جمعی راچوگُرگان
هــزاران را ضعـیـف ونـاتـوانـی
بـه مُـلک مـا،گـرگـان سـتـمگــار
نـمــودی صاحـب جـاه وجـلالـی
خـداونـدا!تـوخـود،دانی زحکمت
زلـطفـت حیـدری دار، پـارسائی

پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۱۲،۵،۲۰۱۹،سدنی

بسمه تعالی
دعای توفیق
(منظوم)

خـداونــدا مـرا تـوفـیـق طـاعـت
بده دوری گناه،ازلطف ورحمت
نـمـا درصـدق،قـصـد ونـیـّتـم را
شـناسـم آنچـه لازم، حُـرمـتـم را
گـرامـی دارمــان،دراسـتـقـامـت
هدایت دارمـان، درعلم وحکمت
نـمـا دل هایـمان لـبریـزعـرفــان
زلـطـفـت یـاالـهـی،حـی رحمـان
......
زبان های مان بداربرراستگوئی
عـزیـزِمـان بـداردرخـیــرجـوئـی
غـذای مـان نمـا آنچه حلال است
 بگیری دست مان،حد کمال است
 نگـاه داردیـدگـان،ازهـرزه دیـدن
 ببنـدی گوش مان،غـیبت شــیـدن
 تـفـضّـل برعـزیـزان،پـارســائـی
 مـداوم دارشــان،درخیـرخـواهـی
......
بـده بـردانـش آمــوز،سعـی لازم
بـرای ســامـعـیـــن، پَـنـد مــداوم
بکن مرضای اسلام را شِفـا یاب
به امـوات مسلمـان،رحمتـت تاب

بـه پیــران ده وقـاروعـزت نـفس
جـوانـان را به توبه،ازگـنــاه بس
......
زلطـفـت ده زنان را،عفت وشرم
تـوانگـررا بده ازلـطف، دل نـرم
که دارد بـذل خـود بـرمـستمنـدان
قـنـاعـت لـطف نـمـا بـربینـوایـان
نمـا پیـکارجـویـان را،سـرافــراز
اسیـران را رهـا،ازقیـد وبند ساز
......
زمـامــداران بدار،عــادل وَدلسوز
کـه دارنـد بهــرملت،رحـم هرروز
الــهــی حــاجـیـــان وزائـــران را
 بـرکـت ده خــدایــا!جـمـلـگــان را 
مـوفـق کـن هـمـه راآنچـه واجـب
زاعـمـال حــج وعـمــره مـراتـب
زلـطـف ورحمت خود پادشـاه هـا
که هستـی بهـتـریـن،مهـربـان هـا
نمـائی"حیدری"راغــرق رحـمـت
نجــاتـش ده کـریـمـا،ازعـقــوبــت

پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۱۳،۵،۲۰۱۹،سدنی
(هفتم ماه مبارک رمضان)
 

اخبار روز

24 سرطان 1399

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان