مناجات

          باده بخشایی ابریق وحدتی ای کریم
گم گشتگان رامنبع نصرتی ای کریم
حلقهء بختم در سیلاب غفلت گم شده

تشنه راقطره،از آب رحمتی ای کریم

در پیاله دیده ام عکس رخی از خمار
در فراق سوختم نشهء وصلتی ای کریم
کشتگان وادی لاهوتی را بخشی حیات
خفتگان ناسوتی راهویتی ای کریم
تا گلو غرقه درتالاب گناه هستیم ما
ازپرتوعفوخود،بیرون رفتی ای کریم
درپیری ام دریغ،غیرعصیان نیست دربساط
ازلقایی مغفرتت رویتی ای  کریم
بلبل باغ توحیدم آشیان گم کرده ام
بیشتر ازین نمانم درحسرتی ای کریم
دفتر اعمالم از سیاهی فرسوده است
ازبیاض رحم، ذره عطوفتی ای کریم

(بحرکرمت ای دوست ا گرتلاطم کند   
همه گناهان مرا  یکسره    گم کند)
یغفرالذنوب در مجموع ،معراج منست
سزد زین انواربرفروغ قسمتی ای کریم

 امارات متحده عربی: ۰۷/۱۲/۲۰۱۴
   م.ش .فروغ
 

اخبار روز

01 سرطان 1400

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان