قتل مسلمین در رمضان

       گفت دررمضان مسلمان کشتن ثواب دارد
 فقط ظلو م وجهول، این کثیف خطاب دارد
 درنفرت کده ای وی مشکل افتاد مسلمانی
 جهان در حیرت افتاد، چگونه کتاب دارد

 کشت و خون وهم تروررا می شمارد کمال
 از فضلهء وحوش مویی خویشتن خضاب دارد
 زشتی نام جباران تاریخ عبرت آموز نیست
 ازقبول صلح وزیست با هم اجتناب  دارد
 
 قتل انسان  با خون کل خوانده شد  برابر
 حکم خداوند با این شمارچه نصاب دارد ؟ **
در درسگاه  جهالت سیه کاری خط سرخ شد
نزد خردچنین دفتری کجا فصل و باب دارد
عقل ومنطق رخت بست ازنهاد علم و کمال
بازی ابلیس ودیووددهم زین گفتارمات دارد
گفت در رمضان مسلمان کشتن ثواب دارد
ظلوم وجهول ،فقط این کثیف  خطاب  دارد
روزیکه مهر گردد دهان و دل   مرتکب
بااشهاد دست پا مجرم چه نوع جواب دارد*

      *آیت  ۶۵  سوره یسین : الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم
                                       بما کانو  یکسبون.
     
 **  آیات ۹۳ و ۳۲  سوره های نساء و  مایده
    
 م.ش. فروغ  :  لندن    ۲۲/۰۵/    ۲۰۱۹
 

اخبار روز

04 میزان 1399

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان