بخطر بزگداشت روز جهانی طفل


ای غنچۀ ا مید
ای از تو جا ودانه وپا یا نها ل عمر
نو رسته غنچه ای تو بشاخ حیات ما
پر خنده جا ودانه لبت باد چون گلاب 
مستا نه راهپوی بهشت خوش شباب

                 **
ای اخگر امید
ای ا ز توشا د چهره ای فردای زند گی
پر خنده از وجود تو سیمای زند گی
ای از تو پر خروش 
ای از تو پر زجوش 
دریای پر تلا طم دیر پای زند گی
                 ***
ای جرقۀ حیا ت
ای پرتو درخشش تو قرنها ست که
آ تشکد ۀ هستی ما است پر فروغ
جا وید با ش تو
چون گنبد د وار
آتش نو بها ر 
شعلۀ افتخا ر
                   ***
ای مایۀ سرور
بر ما بخند تو
کز خنده وسرور تو است تار پود ما
بود ونبود ما
                     ***
سرمایه ساز هستی فردای کود کا ن
امروز پر توان
با شا دی وسرور 
با جرات وغرور
فریا د میکشد بهمه مرد م جها ن
د ا نا زیستن 
توا نا زیستن 
آزاد زند گی 
از قید بند گی
                          ***
ارسالی کابلی

                  

اخبار روز

04 میزان 1399

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان