ای شب صبح شوکه صبرم تمام شد

                    ای شب صبح شوکه صبرم تمام شد
                    زمـا ن قـعـده رفـت ا یـا م قـیا م شد
                    موریا نه میخورد جگروقلب تیغ را
                    شمشیر بسکه بنـد بـه بنـد نیـا م شد

                                                               ما فـقیـریم وغـریب وجنگ زده
                                                               کشتۀ دست استعماروفرنگ زده
                                                               بهر ما جنگ زهـر مقا تل با شد
                                                               گشتۀ ا یم سنگسا روخد نگ زده
                    تو به پهـپا د خویش مـی نا زی
                    بـا دُ م شیــر مــی کـنـی بـا زی
                  غره براکت دورزن ونزدیک زن
                   ضد مـرد هـا تـو با زن ا نبا زی
                                                              سیهو نیستی ست فکر جنگ با ما
                                                              هـرکه گـفـته ا ست سپـا ه ویا مـلا
                                                              کا تب وسرکا تب ورئیس و وزیر
                                                              کـرده تکـرار خوا ستـۀ هـای سیـا
                  آ ذ ری وعـرب و ُکـرد ا یستا د ه
                 مسلح بهــر نبــرد وجـنگ آمـا د ه
                 زاهــد ا ن سیستا ن و بـلو چستا ن
                 زیـر ریشت بمـب هـا ی بـنهـا د ه
                                                               ما شیـن جنگـی طا لـبـا ن با شـد
                                                                آ مـا د ه ضـد د شمـنـا ن با شـد
                                                                پهـپـا د طا لـبا ن ا نـتحـا ریست
                                                                د شمن است گرچه مسلمان باشد
                قـبـر امـا م بخـا ک شود یکسا ن
                قـبـرخواهـررضا گرد د ویرا ن
                متـرو ومرکـز ریل تهـرا ن هـم
                غرق گردد بخاک وخون یکسان
                                                              "پا رک آبشا ر" خا ک مـزارشود
                                                              " پا رک شفـق " پـر شـرا ر شـود
                                                              " پارک ملت "و"پا رک ا لمهد ی"
                                                               خــا ر چشـم هــمــه د یـا ر شـود
                " پارک شمران" دشت خاک شود
                 از صفحۀ حا فضۀ تان پا ک شود
                 خـا ک  سوخـتـه وآ لــوده بخـون 
                خـلـق هــا جمـلــه غـمـنـا ک شود
                                                                " لاله زا ر" بهـرتا ن فسـا نـه شود
                                                                 با قی د ر ذ هـن خلـق تـرا نه شود
                                                                 لاف وپتـا ق مفـت سیهـو نیـستا ن
                                                                 بهــر بـر بـا د ی تـا ن بهـا نه شود
                نما ند نا م ز "بـوستا ن ولایـت"
                بجـز نا مـی زنیـرنگ وجنا یت
                " پا رک ا لمهـدی" کـنـد پرواز
                سـوی آ سمـا ن بهــر شکـا یـت
                                                                   سیهــونیست ها و نا تـو آمــریکا
                                                                   ا نگلیس ، مـوسا د ود ستگاه سیـا
                                                                  بهرجنگ ا ند صبح وشا م به دعا
                                                                   خـر شیطـا ن شـده  ا نـد چنـد ملا
                راه قـد س گـر زنا کجا گـذ رد
                حرف مفت است برهوا گذ رد
                 بـوی نـا مـرد ی تعـفــن دا رد
                همچو آن با د که برخلا گذ رد
                                                                   بشـرم ا ز خـلـق هـا ی ا یـرا نـی
                                                                   بهـر خـلـق هـا ی گشتـه زند ا نی
                                                                   خا ک شا ن را مـده ببـا د – بشرم
                                                                   عـا قـبـت را ببیـن آخــر ا نسا نـی
                رزم طا لب با ا ستعـما ر ببیـن
               طـا لبـا ن را بچشم خـوا ر مبین
               ا بر قــد رت را بخـا ک نشا نـد
               ما شین جنگـی ا ست سهمگـیـن
                                                                     بهـر آ ب آ بـروی خویش مریز
                                                                     مکـن با شـاخ تـیـز گا و ستـیـز
                                                                      پا ره پا ره وصـد تـوتـه شـوی
                                                                      ند ا ری جای پیش وپس گـریز
              جنگ بهـر ملـت هـا زهـر ا ست
              بهر پیشـرفت توده ها زهـر است
              با ورت نیست روزروس ببپـرس
              جبهه ای نو بهر آ نها زهر ا ست
                                                                      ا ز خــدا بـتـرس وبعـقـل بـیـا 
                                                                      از خـرد خـلـق ها بشنوتو نـدا
                                                                      جهل واوهام وخودخواهی بهل
                                                                       لاف وگـزاف رامگیـر پیشوا
              روس ا ین جبهه را نمـی خواهـد
              چـیـن د ر پشت تـو نمـی  پـا یـد
              نکـنــد هـنــد بـا تـو هـمــراهــی
               طا لـبا ن ما د ر تـو مــی .. یـد
                                                                        بهــر ا ین منـطـقـه آمـریکـا 
                                                                        تشنج خــواهــد فـتـنه وبـلـوا
                                                                        خرشیطا ن مشو ز جهل ملا
                                                                        می شوید پیش خلق ها رسوا
               مخور فریب زینبیون فاطمیون
               پیش طا لب پشم ا ست وزبـون
              قــوم وقـبـیـله اش د رون وطـن
              شود پا ما ل زیـرخـا ک وخـون
                                                                        متحد شد خلق های ا فغا ن همه
                                                                        بـر ضد خصم ود شمنـا ن همه
                                                                        سنگ فروشا ن شد ند ضد وطن 
                                                                        رو نمـا شـد طـیـنـت شـا ن هـمه
               خلـق ا یران زتشیع شد بر با د
               غـرق د ربحر تعصب وبیـدا د
               بهـر خلـق ها مملکـت زند ا ن
               د وخـته لـبها ی مردم استبـدا د
                                                                        وطن ما زجنگ گلخن وخاکـدان
                                                                        بهشت ما شـد ه بخـا ک یکسا ن
                                                                        بهشت است بهـر ما د وزخیـا ن
                                                                        َکـنـد وا لـه ای ما بهتـر زجها ن
               صا حب ملـک خـلـق ها با شد
               بهرخا ک خـلـق کـد خدا با شد
               طـا لـب وملا خـس روی آ ب
               خـلـق دا یـم پـا ی بجـا بـا شـد
                                                                         طا لـب ا ز بهــر بـقـا بستـیـزد
                                                                          بهـر نا مـوس خـلـق هـا خیزد
                                                                          مشت کوبنـده ای دها ن خصم
                                                                         خـون کـثیـف د شمـن هـا ریزد
               بهر خلـق ها بیا ستـیـزاه مکـن
               جهل واوها م را ا نگیـزه مکن
               جنگ آب را بهل – بخلق نگـر
               نا ن خلق ها بخـون ریزه مکن
                                                                           راه صلـح راه با صفـا بـا شـد
                                                                           زنـد گـی بهـر خـلـق هـا با شد
                                                                          جنگ وخونریزی ضد خلق بود
                                                                           بهـر خـلـق محشر کبـرا با شد
               بهرمصرف داخلی است غوغا
               جنگ مـرز هـا ی ا یـرا نی ها
               پوپو لیست های کم خرد د ینی
               بهر فـریب توده مـی کـننـد ریا
                                                                           نا سیـونا لـیـزم کـور ا یـرا نی
                                                                           خود پرستی غــرور ا یـرا نی
                                                                           تنگ نظـری د ینی اسلا میست
                                                                            زخـم خونین نا صورا یرا نی
               د ین خوئی وصد ور انقـلا ب
               د ور زعـقـل وفکر نا صوا ب
              جنگ خلق ها را سبب گرد یـد
              منـفـعـتش بهر خـلـق عــذ ا ب
                                                                            آ ذ ری ُکرد وعـرب سیستا ن
                                                                            ا ز تعـصب تشـیـع بـه فـغـا ن
                                                                             بهر د ولت همه گـیـر رزمند
                                                                             با جوا نا ن جسوربلوچستـا ن
               سـا ز زن روسـری وحجـا ب
              منع د ر د ین تشیع چو شرا ب
              توده ها افکا رهمه گیر خواهـد
              سر نگــونــی تشیـع به شتـا ب
                                                    ****
                                                      **
31 /5/2023            
             کابلی   
                
              
/


             
               


اخبار روز

15 حوت 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان