بی زور فغان خلق به خدا نمی رسد

بی زور فغان خلق به خدا نمی رسد
سیل سرشک خلق به دریا نمی رسد
آ ن لعـل شبچـراغ خـون سیا وشا ن
بی سوزبی گداز به صهبا نمی رسد

بی ننگی است تکی بغیرراد مردها
نا مـرد زپشت خـم به حیا نمی رسد
دست نیا ز بسوی اعـدا د راز مکن
از خوان سگ نا ن به گدا نمی رسد
خادم خلق باش زروی صفاوصد ق
زهد ریا پرست به هیچ جا نمی رسد
آ یا ت ظـلـم وسورۀ بـیـداد وتهاجــم
زورش به تغییر فکرغربا نمی رسد
اوهـام رهـزن ره ای فکـرخلـق شده
این عرش کجاست نوحۀ ما نمی رسد
فـریا د د لـنـوا ز بلـبـل سحـرگهـا ن
هرگز بگوش شوخ پریسا نمی رسد
گوش فلک چوگوش خلق خداکراست
فـریـا د عـقـل گرا به آ نهـا نمی رسد
بی رد شد ن زپل چینوت رزم وزور
خلق بر آ سا یشگاه آهـورا نمی رسد
تـیـپا خور پا شنه ای بید ا د استعما ر
بــی رزم مشتـرک بـه نـوا نمی رسد
ما تمسـرا وکـوره ای آ تش زنـد گـی
بـی رزم بـه بهشت مـصفـا نمی رسد
روشنگـری وپرتـوعـلـم به تـوده هـا
بی قد رت تشکل صنف آرا نمی رسد
لبخـنـد شا دی برلـب د وخـتـۀ ازستم
بی کارنوال وسعی بزم آرا نمی رسد
چه ها د رین ستمکـده – ویرانۀ کهن
بر را د مردان خـرد گـرا نمـی رسد
هرگزنجا ت، آسایش و آزادی ورفاه
بی کا رخلق وزورگند زدا نمی رسد
خلق بی تلا ش ، قیام ونبرد مشترک
برعــرش زند گـا نی زیبـا نمی رسد
ا ز خـوان غـیـب کمک ملــل متحــد
مـن وسلوا به خلـق بـیـنـوا نمـی رسد
خلق غـرق د رسبا ت وخلسۀ قـرنها
هــرگـز بشا د کا مـی رویا نمی رسد
بی جا نفشا نی وعرق پیشا نی تلاش
شیرین دهـا ن بگفتن حلـوا نمی رسد
کا فـور سم زد ای بقـا یا ی استعما ر
ازکا رخا نه های تک صدا نمی رسد
از بنـد گی ، رقـیت ویـلـدای اسا رت
جـز ذ لـت وغلامـی اعــدا نمـی رسد
یا حـریت طلـب ویا بـنــد گـی گـزین
اعجا زا ز خــزا نۀ عـلـیـا نمـی رسد
ا فسا نه هـا ی جـوی شـرا ب وعسل
بـر بـیـنـوا عـا شـق د نـیـا نمـی رسد
درفکرخلق بیا با ن زدائی ضروربود
بی غرس نخـل نوخرد گرا نمی رسد
د یـوا ر سبـز مـا نجـا ت وطـن بـود
بی ا شتـراک خلق بکا رها نمی رسد
ا ند یشـه آِی تمـد ن محیط زیستی ما
بـی ا تحا د خلـق به مـدا وا نمی رسد
ترویج فـرهنگ ملی – آموختن زهـم
جزاعـتما د به نفس خلق ها نمی رسد
فـرهـنگ سا زی ملی ضرورت است
بـی حسن زنـد گـی ارتجاء نمـی رسد
جزتوجۀ خا ص بفـرهـنگ خلق خود
میرا ث وبا ر فرهـنگی بما نمی رسد
سنجا ق سر وتاج طلا ئی عـلـم خلـق
ز آزاد گی بغـیـر به بـلـنـدا نمی رسد
                    ****
                      **
•    * سبا ت = چرت میان خواب وبیداری .
•    * تیپا = پیش پائی خور، با پای لگد زدن.
•    *ارتجا ء = رجا ، امیدواری – امید .
•    11/6/2023
•    کابلی


 


اخبار روز

15 حوت 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان