عمری وصال

استقبال ازشعرمرحوم صوفی عشقری با مطلع:
عمرخیال بستم یار آشنائیت را
عـمـری وصال بستـم،میهـن جدائیـت را
شایـد بخـاک بردن،این رنج دوریـت را
دورازبرت بگشتم،من خواروزارِغربت

وی مـام مـهـربـانـم،لـطـفـی فـدائـیـت را
گـشتـم اسیـر مهـرت،ازروز پـا نـهــادن
در دامـن عـزیزت،وآن مهـرورزیت را
کوه ها ودره هـایت،باغ ها وراغ هایت
دورجـهـان نـدیــدم،ایـن دلـربـائـیــت را
مهتـاب چهره گان را،بسیاردیدم به دنیـا
لیکن ندیدم هرگزگلچهـره، افغانیـت را
ای ملک بهـتـرینـم،هستی تو دراسـارت
خـواهـم زقــادرحی،بـیـنـم رهـائـیـت را
دورازبـرت  نمودی،بیچـاره"حیدری"را
بهـرخدا به آخـر،وصل این جدائـیـت را
پوهنوال داکتر اسدالله حیدری
۲۵،۶،۲۰۲۳،سدنی


 


اخبار روز

15 حوت 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان