ثواب هزار حج

ای دوســتان برای صلـح وطن، دعا کنید
خـاک وطـن زلـوث پلـیـدان، صفـا کنـیـد
حـق مـادر وطـن، ای یـاران هـمـوطــن
بهــر خــدا هــرچه توان است، ادا کـنیـد

دست یـتـیـم وبـیـوهء کشـورزراه لـطــف
بـگــرفـتـه وثـواب هـزارحـج، بجـا کنیـد
با گـفـتـن دروغ نتـوان گشت خادم وطن
روی سـیـاه دشـمـن کشـور،مَـلا* کـنـیـد
آخـر کـنـم تـرک شما،ای دوسـتـان مــن
 پـیـکــرم را بـوطـن بـرده،یـاد ما کـنـیــد 
بعـد بسـپـردن تـابــوت بـه خـاکـم یـاران 
فـاتـحه خـوانـده وازلـطف، نثـارما کـنیـد 
حیدری زجرفراوان دیده است درهجران 
طـلـب مغـفـرتـش را به پیـش  خدا کـنـیـد 
پوهنوال داکتراسدالله "حیدری"
۱۲،۷،۲۰۲۳،سدنی
* مَلا-آشکار،هویدا، فرهنگ فارسی عمید  


اخبار روز

15 حوت 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان