آب کوثر

آن آســمـان صـافـت، روی جـهـان نـدیـده
آب وهــوای مـیـهـن،گِــرد جــهـان نـدیــده
 کـوه هـا ودره هـایـش،بـیـحـد دلپـذیـراست 
درپـنــج قـــاره ایــزد،مـثــلـش نـیــافـریــده

 

ازبـهـراشـغـال خـاکـم،ازچـارطـرف پلیـدان
ازنـیـم قــرن بایـن سو،دائـم سـپـاه کـشـیــده
تا کی؟به ملک غـربت،باشم همیش پریـشان
از بـهـرمـردم مــان،درخـاک خــون تـپـیــده 
این قـلــب خـون چکانـم،دورازبـرعــزیـزان 
دیـگــرتــوان نــدارد،بــا قــامـت خـمــیــــده
ازلـطـف خـالق پاک،روزی شـود که بـیـنـم
خــاک عــزیــزکـشــور،بـرآرزو رســـیــده
تا کی؟مرا به هـجـران،دوراز برت گـذاری
ای مـام بـی نـظـیــرم،ای نـورهـــردو دیــده
ازدامــن عـزیـزت،چــل سـال شـده بـه دورم
وزگل سِتان وباغ هات،عـمریست گلی نچیده

امیـدِ "حیـدری" اسـت،روزی رود بـه پـغـمـان
 تا نـوشـد آب کـوثــر،کــزآن جـهـــان رســیــده 

پوهنوال داکتراسدلله حیدری
۸،۸،۲۰۲۳،سدنی


اخبار روز

15 حوت 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان