اگرا زغصۀ د یدارننا لم چه کنم

اگرا زغصۀ د یدارننا لم چه کنم
وزغم واندوه بسیارننا لم جه کنم
بی پرسیمرغ ونوشدارودیداریار
ازسردرد چو بیمارننا لم چه کنم

برضد لشکرخونخوارتوران غم
بی سیاوش رخ یارننا لم چه کنم
گرنکیرم می گلگون زکف رستم بزم
غم دل ناشده اظهارننا لم چه کنم
دورازدیدۀ اغیا ر فروما یۀ دون
گوش بگوش پبش احرارننا لم چه کنم
قدرت رزم ونبرد دیدعدوازسرشرم
رفته و نیست دستبردارننالم چه کنم 
شام تیرۀ استعمار شفق داغ شکست
بهرهــور پس د یوار ننا لم چه کنم
سردی فقر بود تند ر وتوفان برف
بر نحیف سیمتن بهارننا لم چه کنم
نورظلمتزدای میرسد ازد رز قفس
وای بر تنگی سوفا رننا لم چه کنم
براسیران قفس دردهزاران برسان
بر قبا ی جیب هـزار ننا لم چه کنم
فکرنوجو وارادۀ عصیا نگرجوان
سر بر توبره پدروار ننا لم چه کنم
بهر آن واسطه انگیزخرابات هوس
چون حباب تاج هوادارننا لم چه کنم
بتو سی سا له خار سردیوار سراب
بهـر تــودۀ بی سالار ننا لم چه کنم
جانب شهرخموشان روند میخواران
بی می وساقی ومیخوارننا لم چه کنم
می زنی سر به د یوار سد اسکـنـد ر
پوچ مغز زیر د ستا ر ننا لم چه کنم
امپراتور شکسته شده رسوای جهان
بر خیا نت کند اصرار ننا لم چه کنم
سنگرعشق عزیزداری چون مردم چشم
بر هوس دا ری رفتار ننا لم چه کنم
د رهوائی که بود قحط آزادی عشق
بر اسیران جا ن نثا ر ننا لم چه کنم
سرزند با زز خا کسترپندار قـقـنـوس
بهـر آ ن داور پیکا ر ننا لم چه کنم
                  ****
                     **
* قبا = چاک وپاره شده.
*بتو سی ساله ..= منظور آقاب رحمانف است.
*هور =آفتاب .
10/9/2023
کابلی


 


اخبار روز

15 حوت 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان