پایداری در شکنج

 خاطرات زندان دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق (نویسنده داکتر حبیب)