یک باغ خاطره یک دشت مخاطره

 خاطرات سیاسی پهلوان آغا شیرین