اسنادد آرشیو برتانیه از دوره امیر شیرعلی خان

اسنادد آرشیو برتانیه از دوره امیر شیرعلی خان (برگردان پروفیسور داکتر لعل زاد)